E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Gemeenten N-H laten jeugdzorg uitvoeren door BJZNH
Vechtscheidingsmethodiek BJZNH onder de loep
Jaarverslag cliŽntenraad
Congres Samen sterk tegen Kindermishandeling!
Beschermen en Versterken: een aanpak die werkt
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Gemeenten N-H laten jeugdzorg uitvoeren door BJZNH  
 
  Alle zes de regioís van samenwerkende gemeenten in het werkgebied van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) hebben besloten om in 2015 de jeugdbescherming, jeugdreclassering, taken van het advies- en meldpunt kindermishandeling, crisisinterventie, complexe problematiek in het vrijwillig kader en toeleiding naar gesloten jeugdzorg door BJZNH te laten uitvoeren. Het gaat om de regioís Gooi en Vechtstreek, Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland, Noord-Kennemerland, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Met alle regioís zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Die zijn nodig omdat gemeenten met ingang van 2015 financieel en bestuurlijk verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg (nu ligt die verantwoordelijkheid bij de provincie). Lucy Schmitz (bestuurder van BJZNH) is blij met de gemaakte afspraken: ďDe afgelopen weken heeft er constructief overleg plaatsgevonden met alle Noord-Hollandse regioís waarin wij werkzaam zijn. Door deze afspraken kunnen onze medewerkers zich blijven inspannen voor de kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben bij de opvoeding.Ē

Alle regioís geven daarnaast aan zich maximaal in te spannen om de deskundigheid van de medewerkers te behouden voor taken die straks niet meer door Bureau Jeugdzorg worden uitgevoerd en die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Het gaat hier dan om de vrijwillige jeugdhulp en de indicatiestelling voor gespecialiseerde jeugdzorg, die nu door medewerkers van BJZNH worden uitgevoerd.

Innovatieve aanpak
BJZNH heeft de afgelopen jaren een nieuwe aanpak ontwikkeld: Beschermen & Versterken. Dit is een integrale aanpak waarbij de veiligheid van het kind centraal staat. Door de eigen kracht van het gezin en het netwerk te benutten en te vergroten, wordt het beroep op langdurige en/of gespecialiseerde jeugdzorg teruggedrongen. Beschermen & Versterken wordt uitgevoerd door gecertificeerde en beroepsgeregistreerde jeugd- & gezinsbeschermers.

Gecertificeerde instelling
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is werkzaam in 37 gemeenten in Noord-Holland. Het uitvoeren van de maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering is met ingang 2015 voorbehouden aan instellingen die hiervoor gecertificeerd zijn door het Keurmerkinstituut. BJZNH verwacht die certificering rond de zomer te behalen, ruim voor de inwerkingtreding van de jeugdwet.
 
  Vechtscheidingsmethodiek BJZNH onder de loep  
 
  In februari organiseerde Bureau Jeugdzorg Noord-Holland een zogeheten spiegelgesprek voor de werkwijze bij Vechtscheidingen. Zeven ouders vertelden hoe zij deze aanpak hebben ervaren. Vanuit BJZNH waren 36 medewerkers en de voorzitter van de CliŽntenraad als toehoorder aanwezig. Onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider konden ouders hun mening geven over de werkwijze. Zowel de ouders als toehoorders keken terug op een geslaagde avond.

Over het spiegelgesprek
Een spiegelgesprek is een kringgesprek waarin cliŽnten praten over hun ervaringen, in dit geval dus specifiek de aanpak bij vechtscheidingen. Dat gebeurde onder leiding van een gespreksleider van cliŽntenorganisatie Zorgbelang. Doel van het gesprek was om uit eerste hand te horen hoe cliŽnten de begeleiding hebben ervaren en zo tot aandachts- en verbeterpunten te komen die tot verbetering van onze werkwijze kunnen leiden. De organisatie en de medewerkers krijgen als het ware een spiegel voorgehouden.

Bas van Dijke is teamleider bij BJZNH en organiseerde het spiegelgesprek. Hij kijkt terug op een interessante en leerzame avond: ďComplimenten voor de ouders dat ze hieraan mee hebben gedaan. Het heeft ons nieuwe inzichten gegeven maar ook bevestigd dat we in de basis een goede methodiek hebben ontwikkeld.Ē Op de vraag wat de begeleiding heeft opgeleverd geven de aanwezige ouders aan: rust, een vorm van communicatie die werkt, besluiten worden genomen die we niet samen hadden kunnen nemen, meer duidelijkheid, actie voor ons kind, er wordt echt naar het kind geluisterd.

Strenger optreden naar de ouders
Bas van Dijke: ďIk vond het opvallend dat werd gezegd dat de gezinsvoogd wat betreft de ouders nog meer de grenzen mag bewaken, nog assertiever, bepalender en duidelijker mag zijn. De ouders geven zelf aan dat zij daar behoefte aan hebben en dat ze zelfstandig dus niet in staat zijn over hun conflict heen te kijken.Ē Alle aanwezige ouders vinden de meerwaarde van de methodiek dat er een aparte gezinsvoogd is voor het kind. ďZe gaven aan dat de terugkoppeling van kindvoogd naar de ouders kort kan zijn, maar wel belangrijk is. Sommige ouders vonden de gezinsvoogd voor het kind belangrijker dan die voor de ouders.Ē

Methodiek aanpassen
Bas van Dijke gaat met zijn collegaís de resultaten van het spiegelgesprek analyseren en dan wordt waar nodig de methodiek aangepast. Hij denkt hierbij bijvoorbeeld aan de rol van een nieuwe partner. ďEn misschien moeten we voortaan spreken over Ďcomplexe echtscheidingí. Ouders gaven aan dat ze dat beter vinden dan Ďvechtscheidingí.Ē

Over de Vechtscheidingsmethodiek van BJZNH
De kern van de werkwijze is dat er twee gezinsvoogden worden aangewezen om de ondertoezichtstelling uit te voeren. De ťťn voert de gesprekken met de ouders en de ander met het kind. Een belangrijk uitgangspunt is dat de gesprekken altijd worden gevoerd met beide ouders samen. Hierdoor komt het minder snel voor dat de gezinsvoogd alleen maar bezig is met de strijd tussen de ouders en het kind daardoor verder in de knel komt.

Meer informatie: Bas van Dijke, teamleider Midden-Zuid Kennemerland, T 088 Ė 777 8000 of b.vandijke@bjznh.nl
 
  Jaarverslag cliŽntenraad  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft een actieve CliŽntenraad, bestaande uit zeven leden. Deze raad behartigt de algemene belangen van cliŽnten, biedt een luisterend oor, legt uit hoe de klachtenprocedure werkt en wijst op de mogelijkheid van ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. De CliŽntenraad geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over zaken die voor cliŽnten van belang zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Ieder jaar maakt de CliŽntenraad een jaarverslag.

Het afgelopen jaar stond uiteraard de transitie van de jeugdzorg hoog op de agenda. De CliŽntenraad heeft niet alleen vergaderd, maar heeft ook adviezen gegeven en ontvangen. De CliŽntenraad had in het voor- en najaar een gesprek met gedeputeerde Elvira Sweet om van gedachten te wisselen over de transitie. Verder heeft de CliŽntenraad in alle regioís en in diverse gemeenten transitiebijeenkomsten bijgewoond om gemeenten input te geven voor hun beleid. Eind 2013 zocht de CliŽntenraad contact met andere cliŽntenraden van Bureaus Jeugdzorg. Het resultaat was een gezamenlijke brandbrief aan alle leden van de Eerste Kamer met daarin zorgpunten die meegenomen konden worden in de behandeling van de wet.

Ervaringsdeskundigen
De leden van de CliŽntenraad hebben hun ervaringsdeskundigheid in 2013 meerdere keren op verzoek ingebracht, zoals bij ďRichtlijnen in de jeugdzorgĒ van het ministerie van VWS, een bijeenkomst vanuit de commissie-Rouvoet: ďKwaliteitskader voorkomen seksueel misbruikĒ en een bijeenkomst van het ministerie van Veiligheid en Justitie over het normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook studenten benaderen de CliŽntenraad geregeld met vragen voor hun studie. De vragen hebben betrekking op hoe de cliŽnten aankijken tegen de transitie en cliŽntenparticipatie.

Benieuwd naar het hele jaarverslag? Lees het hier.
 
  Congres Samen sterk tegen Kindermishandeling!  
 
  Wat zijn de langetermijneffecten van mishandeling? Hoe borgen gemeenten een effectieve aanpak van kindermishandeling na 1 januari 2015? Waar kunnen mensen straks terecht met hun zorg over een kind? En hoe bereidt BJZNH zich voor op al deze veranderingen? Over deze en andere onderwerpen gaan wij het gesprek aan met professionals in de jeugdzorg, wethouders, gemeenteraadsleden, beleidsmakers en ambtenaren.

Op dinsdag 3 juni 2014 ontvangt Bureau Jeugdzorg Noord-Holland u voor een middag rondom het thema Samen sterk tegen kindermishandeling! Sprekers zijn onder meer Kinderombudsman Marc Dullaert en hoogleraar Kindermishandeling Catrin Finkenauer.

Deelname is gratis.

Aanmelden
U kunt zich nu al voor het congres aanmelden via congres@bjznh.nl
Het programma start om 13.00 uur en eindigt rond 17.30 uur (aansluitend is er een borrel).

Na aanmelding ontvangt u het definitieve programma en een routebeschrijving naar de locatie.

Meer informatie: afdeling communicatie, congres@bjznh.nl of T 088 Ė 777 8000

Klik hier om de uitnodiging te openen
 
  Beschermen en Versterken: een aanpak die werkt  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland ontwikkelde de afgelopen jaren een nieuwe werkwijze: Beschermen & Versterken. In onze nieuwe brochure ďBeschermen & Versterken: een aanpak die werktĒ is meer te lezen over deze nieuwe methodiek.

Beschermen & Versterken bestaat uit een drie-stappenplan: bepalen wat nodig is, doen wat nodig is en borgen wat nodig blijft. Hierbij staat het netwerk van het gezin centraal en ligt de focus op het voorkomen van hulp in het gedwongen kader. De methode leidde in pilotteams in 27 procent van de gezinnen tot het voorkomen van zoín dwangmaatregel (zoals een ondertoezichtstelling). Verder is er 24 procent minder beroep gedaan op de gespecialiseerde jeugdzorg. In de brochure wordt uitgelegd hoe de aanpak werkt.

Klik hier om de brochure te bekijken
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl