E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Medewerkers BJZNH geregistreerd en gecertificeerd!
De praktijk van het crisisinterventieteam
Vijf jaar CliŽntenraad BJZNH!
Verandering management BJZNH per 1-1-2014
Dinsdag 3 juni: congres Kindermishandeling
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Medewerkers BJZNH geregistreerd en gecertificeerd!  
 
  In het afgelopen jaar heeft BJZNH alles op alles gezet om begin 2014 als organisatie gecertificeerd te worden. Daarbij was een belangrijk aandachtspunt de beroepsregistratie ťn certificering van onze jeugd- & gezinsbeschermers. Begin 2014 staat de teller voor zowel beroepsregistratie als certificering op 100 procent!

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is een van de eerste organisaties voor jeugdzorg in Nederland waar alle medewerkers geregistreerd en gecertificeerd zijn voor jeugdbescherming of jeugdreclassering en daar zijn we natuurlijk zeer trots op! Hieronder in het kort een toelichting op beroepsregistratie en certificering.

Beroepsregistratie
In de nieuwe jeugdwet is vastgelegd dat alle medewerkers in het primair proces van jeugdzorginstellingen geregistreerd moeten zijn in het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw). De registratie regelt dat jeugdzorgwerkers zich houden aan de geldende beroepscodes, stelt minimumeisen aan afgestudeerde jeugdzorgwerkers, regelt bij- en nascholing en tuchtrecht. Alle uitvoerend medewerkers die in dienst komen bij BJZNH moeten zich registreren. Dit kan meteen na de HBO of WO-vooropleiding en er zijn geen interne bijscholingen voor vereist. BJZNH faciliteerde de medewerkers met zowel financiŽle als administratieve ondersteuning, bij bijvoorbeeld de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag en de werkgeversverklaring.

Certificering
Landelijk hebben alle bureaus jeugdzorg afgesproken dat ze ervoor zorgen dat alle medewerkers die nu Jeugdreclassering, Jeugdbescherming en Voogdij uitvoeren, gecertificeerd zijn voor resp. methode handboek Jeugdreclassering, Delta en voogdijmethodiek. Door het verkrijgen van een certificaat krijgt de medewerker een bewijs dat hij voldoet aan de landelijk gestelde eisen. Het gaat hier om een inhoudelijke certificering, waarvoor medewerkers na hun vooropleiding een vervolgtraining krijgen voor de specifieke methodieken. Alle medewerkers die minimaal een jaar in dienst zijn moeten aan de certificeringseisen voldoen en kregen daarvoor interne bijscholing.

Naast geregistreerde en gecertificeerde jeugd- & gezinsbeschermers heeft BJZNH een aantal junior jeugd- & gezinsbeschermers die zich binnen een jaar na indiensttreding met behulp van intensieve training en begeleiding kunnen ontwikkelen tot gecertificeerde en geregistreerde jeugd- & gezinsbeschermers.

Meer informatie: Joris Franssen, programmamanager Certificering, T 088 Ė 777 8000 of j.franssen@bjznh.nl
 
  De praktijk van het crisisinterventieteam  
 
  Kerst, oud en nieuw, zomervakantie. Veel mensen brengen dan tijd door met familie en vrienden of gaan lekker op vakantie, maar in andere gezinnen doen zich dan juist crisissituaties voor. Getriggerd door de spanning van de feestdagen of ophopende irritaties over de omgangsregeling in de vakantie, kunnen kleine ergernissen snel escaleren. De medewerkers van het crisisinterventieteam van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland draaien juist dan op volle sterkte. Een gesprek met Sarah Noordhoek, medewerker bij het team.

Politiemelding
ďWij kregen op eerste kerstdag een melding van de politieĒ, vertelt Sarah. Zij is sinds vier jaar verbonden aan het crisisinterventieteam en was daarvoor jarenlang gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. ďDe politie had via 112 een melding gehad van jong meisje dat bij haar vader was voor het weekend, maar naar haar moeder wilde en aangaf hevige buikpijn te hebben. De politie heeft toen eerst zelf poolshoogte genomen bij vader, die tot hun schrik zei dat hij zich de actie van de vader van Ruben en Julian wel kon voorstellenĒ (deze vader doodde in het voorjaar van 2013 zijn twee zoons en pleegde vervolgens zelfmoord, red.). Reden voor de politie om het crisisinterventieteam van BJZNH direct in te schakelen.

Dreiging
ďIk was die dag achterwacht en werd door mijn collega gebeld omdat zij bij het gezin op huisbezoek wilde gaan. Wij gaan altijd met zijn tweeŽn, soms ondersteund door de politie. Uit ons systeem bleek dat er vanwege een vechtscheiding al twee gezinsvoogden betrokken waren: ťťn voor de kinderen en ťťn voor de ouders. Bij aankomst herhaalde vader zijn woorden. Bovendien kwam hij bedreigend over.Ē De spanningen rondom de vechtscheiding dreigden uit de hand te lopen. Sarah vertelt verder: ďVader was mogelijk suÔcidaal ťn dreigde zijn kinderen iets aan te doen. Omdat psychiatrie niet onze expertise is, hebben we samen met de politie de GGZ ingeschakeld. Hoewel ze de situatie als problematisch inschatten, zag de GGZ geen acuut risico voor opname.

Ons dilemma in zoín situatie is: wat doe je dan? Als wij ťcht het zekere voor het onzekere zouden nemen in dit soort situaties, zouden we de kinderen misschien wel bij vader weg hebben gehaald. Omdat dit voor de kinderen en natuurlijk de ouders erg ingrijpend is, wordt altijd eerst gekeken of er een andere oplossing is. De veiligheid van de kinderen staat daarbij centraal.Ē

Garantie voor veiligheid
ďHet gaat er in het werk van het crisisinterventieteam altijd om dat je een inschatting maakt van de reŽle dreiging voor de veiligheid van de kinderen. We werken daarvoor met methodieken als Signs of Safety. Daarnaast moet je ook de juiste rol pakken. In dit geval bijvoorbeeld de GGZ inschakelen om het beeld van de vader compleet te maken voor die risicotaxatie.Ē

Sarah: ďGelukkig vonden wij in de directe omgeving van de kinderen mensen die bereid waren gedurende de kerstperiode bij het gezin in te trekken. Op die manier hoefden de kinderen hun huis niet uit en hadden wij voldoende garantie dat ze veilig waren. Toen de crisis geweken was, konden onze collegaís die al betrokken zijn bij het gezin, verder met ze aan de slag.

Verschil maken
ďOm bij het crisisteam te werken moet je beslissingen durven nemen onder hoge druk. De weging van een situatie is vaak op basis van onvolledige informatie dus je moet stevig in je schoenen staan. Ervaring en ĎfingerspitzengefŁhlí zijn belangrijk, net als het lef om door te pakken. Tegelijkertijd doet het een appŤl op alles wat je geleerd hebt, zowel qua methodieken als bijvoorbeeld gesprekstechnieken voor allerlei verschillende doelgroepen. Die veelzijdigheid maakt dit een leuke baan. Bovendien kun je echt het verschil maken en dat is bijzonder.Ē

Meer informatie: Robert Wardenaar, manager toegang en bovenregionale teams, 088 Ė 777 8078 of r.wardenaar@bjznh.nl
 
  Vijf jaar CliŽntenraad BJZNH!  
 
  De CliŽntenraad van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland bestaat dit jaar 5 jaar! Reden om in dit e-zine stil te staan bij het werk van de mensen van de CliŽntenraad. BJZNH prijst zich gelukkig met een zeer actieve CliŽntenraad, die zich bezighoudt met zaken die voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders belangrijk zijn. De CliŽntenraad draagt daarmee bij aan de verbetering van de kwaliteit van de hulp die Bureau Jeugdzorg biedt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bereikbaarheid van de vestigingen van BJZNH, de beschikbaarheid van informatie via bijvoorbeeld de website en folders en de dienstverlening van BJZNH. Tineke Voogd (sinds 2008 lid van de CliŽntenraad en sinds 2012 voorzitter) en Arend Rappoldt (sinds 2012 lid van de CliŽntenraad) blikken terug op vijf jaar CliŽntenraad en werpen een blik op de toekomst.

Hoe kijken jullie terug op vijf jaar CliŽntenraad?
Tineke Voogd: ďIk ben vanaf de oprichting lid van de CliŽntenraad en in het begin wist ik er nog niets vanaf, behalve mijn eigen ervaringen. Maar dit is in de loop van de jaren gegroeid. Ik vind het fijn om vanuit een moeilijke situatie iets positiefs te kunnen bijdragen.Ē Arend Rappoldt: ďIk ben zelf nog maar een jaar lid. Ik zie mijn rol als positief kritisch net zoals die van mijn collega-leden. De raad is ook landelijk actief en probeert zo op een breder vlak invloed uit te oefenen en contacten te leggen met andere CliŽntenraden.

Tineke Voogd geeft een aantal voorbeelden uit de afgelopen jaren: ďIk ben trots op onze positief actieve CliŽntenraad; klagen mag maar je moet ook met een oplossing komen en meedenken hoe het dan beter kan. Ook zijn wij een van de weinige bureaus jeugdzorg met een actieve en vaste CliŽntenraad. We hebben goed contact met de Raad van Bestuur wat ook waardevol is en fijn werkt. Ook ben ik er trots op dat wij als CliŽntenraad al in 2010 alle gemeentes hebben aangeschreven; we stuurden toen een brief waarin we ons voorstelden en onze zorgen uitten over de transitie. Toen kregen we maar enkele reacties terug, maar in 2013 wilden bijna alle gemeenten met ons om tafel. Voor 2014 zijn de eerste uitnodigingen van gemeenten alweer binnen!Ē

Wat is volgens jullie het belang van een CliŽntenraad voor Bureau Jeugdzorg?
Tineke Voogd: ďHet grootste belang van de CliŽntenraad is dat de stem van de cliŽnt echt wordt gehoord. Wij als ervaringsdeskundigen in de breedste zin van het woord hebben binnen de jeugdzorg een betere kijk op hoe het anders/beter zou kunnen. Een voorbeeld is dat we bij folders of informatiemateriaal voor cliŽnten goed kunnen aangeven hoe iets overkomt. Het wekt bijvoorbeeld irritatie als er zou staan: ĎBureau Jeugdzorg zorgt dat het weer goed komtí, want dat is altijd samen met de cliŽnt Arend Rappoldt vult aan: ďHet belang van de CliŽntenraad voor Bureau Jeugdzorg is het fungeren als kritisch klankbord en het voorhouden van een spiegel. De CliŽntenraad wordt door BJZNH zeer serieus genomen en aan- of opmerkingen komende uit de raad, worden zeer ter harte genomen. Het zou ook zo maar kunnen zijn, dat door het bestaan van de CliŽntenraad BJZNH al bij voorbaat kritisch is ten opzichte van zichzelf. De CliŽntenraad en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland gaan zeer respectvol met elkaar om en dat is iets wat wij zeer waarderen.Ē

Wat zijn voor de CliŽntenraad de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren?
Arend Rappoldt: ďDe grote uitdaging voor de CliŽntenraad zelf is het vinden van een nieuwe balans door de nieuwe verhoudingen die ontstaan door en na de transitie. Als de CliŽntenraad nog enige invloed wil kunnen uitoefenen, dan zal zij ook een overleg moeten gaan opzetten met de gemeenten, zoals wij nu bijvoorbeeld ook hebben met de gedeputeerde, Elvira Sweet. De CliŽntenraad zal de ontwikkelingen scherp in het oog houden in het belang van de cliŽnten van BJZNH en hetzelfde geldt voor de kwaliteit van zorg en of de aangeboden zorg wel goed aansluit bij de vraag.Ē Tineke Voogd: ďIk hoop dat door de transitie het belang van de cliŽnt voorop blijft staan en dat het niet alleen om een bezuiniging gaat. Als CliŽntenraad proberen we daarop toe te zien door onze stem zoveel mogelijk te laten horen.Ē

De CliŽntenraad in de praktijk
De CliŽntenraad bestaat uit maximaal tien leden. Zij komen ongeveer tien keer per jaar bij elkaar. Twee keer per jaar is er overleg met de Raad van Bestuur en daarnaast is er zo nodig rechtstreeks contact met medewerkers van BJZNH over concrete onderwerpen. BJZNH stelt voor het werk van de CliŽntenraad de hulp van een medewerker van BJZNH beschikbaar en jaarlijks wordt er een bedrag beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld onkosten- en presentievergoeding, teambuilding en training.

Voor meer informatie over de CliŽntenraad: clientenraad@bjznh.nl of T 088 - 777 80 00 (op maandag, dinsdag en donderdag).
 
  Verandering management BJZNH per 1-1-2014  
 
  Met ingang van 1 januari 2014 heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Holland een aantal belangrijke wijzigingen in de organisatie doorgevoerd. Met deze wijzigingen anticiperen wij op de transitie jeugdzorg op 1 januari 2015. Vanaf dat moment zijn de gemeenten integraal verantwoordelijk voor het gehele jeugdzorgdomein.

Regiomanagement
BJZNH heeft met ingang van 1 januari een wijziging doorgevoerd in het regiomanagement. Mevrouw Door Nubť is vanaf die datum verantwoordelijk voor de regio Noord-Holland Noord (bestaande uit Noord-Kennemerland, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland) en mevrouw Marjan Adema voor de regio Noord-Holland Zuid (bestaande uit de Gooi & Vechtstreek en Midden- & Zuid-Kennemerland). Zij zijn voor hun regio verantwoordelijk voor de Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Naast de twee regiomanagers is de heer Robert Wardenaar tot 2015 aangetrokken als manager Transitie Toegang. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing, overdracht en herinrichting van de toegangsteams (vrijwillige jeugdhulp) en de bovenregionale teams (Crisisinterventie, Gesloten Jeugdzorg, AWBZ en Kindertelefoon).

Hieronder vindt u van de drie managers de contactgegevens.

Contactgegevens
Manager
Verantwoordelijk voor
Mr. T.H. (Door) Nubť
Regio Noord-Holland Noord
Tel. 088 Ė 777 8398
d.nube@bjznh.nl
J. (Marjan) Adema, MBA
Regio Noord-Holland Zuid
Tel. 088 Ė 777 8575
m.adema@bjznh.nl
Drs. Ing. R.E.I.A (Robert) Wardenaar
Toegang en bovenregionale teams
Tel. 088 Ė 777 8078
r.wardenaar@bjznh.nl

Ook in 2014 werkt Bureau Jeugdzorg Noord-Holland hard aan de verdere inrichting van de gecertificeerde instelling zodat wij ook in 2015 een kwalitatief hoogstaand aanbod hebben, dat aansluit bij de (veranderde) wensen van de maatschappij, gemeenten ťn de cliŽnt.

Meer informatie: neem contact op met de betrokken (regio-)manager of via info@bjznh.nl
 
  Dinsdag 3 juni: congres Kindermishandeling  
 
  Is een vechtscheiding kindermishandeling? Wat zijn de langetermijneffecten van mishandeling? En hoe borgen gemeenten een effectieve aanpak van kindermishandeling na 1 januari 2015? Waar kunnen mensen straks terecht met hun zorg over een kind? En hoe bereidt BJZNH zich voor op al deze veranderingen? Over deze en andere onderwerpen gaan wij graag het gesprek aan met professionals in de jeugdzorg, wethouders, gemeenteraadsleden, beleidsmakers en ambtenaren.

Op dinsdag 3 juni 2014 ontvangt Bureau Jeugdzorg Noord-Holland u voor een middag rondom het thema Samen sterk tegen kindermishandeling! Sprekers zijn onder meer Kinderombudsman Marc Dullaert en hoogleraar Kindermishandeling Catrin Finkenauer.

Locatie: Hogeschool InHolland, Haarlem.

Meer informatie over het programma volgt, maar zet de datum vast in uw agenda!

Deelname is gratis en aanmelden kan nu al via congres@bjznh.nl

Meer informatie: afdeling communicatie, congres@bjznh.nl of T 088 Ė 777 8000
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl