E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Minder ondertoezichtstellingen door nieuwe werkwijze
Geslaagde bijeenkomsten voor raadsleden
Strenge kwaliteitseisen voor gecertificeerde instelling
BJZNH loopt met succes voor Kinderfonds MAMAS
Cedeo-erkenning voor interne opleidingen BJZNH
Meerhulpknop maakt Bureau Jeugdzorg beter bereikbaar
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Minder ondertoezichtstellingen door nieuwe werkwijze  
 
  BJZNH scoorde landelijk al goed met de looptijd van de ondertoezichtstellingen: bij BJZNH zijn deze het kortst van heel Nederland! Gemiddeld wordt deze maatregel (opgelegd door de kinderrechter om hulpverlening aan het kind/gezin verplicht te stellen) na 23 maanden afgerond en is het gezin weer in staat zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding. Het landelijke gemiddelde voor een ondertoezichtstelling is bijna 29 maanden. De relatief korte duur van een ondertoezichtstelling bij BJZNH is mede te danken aan de nieuwe werkwijze van BJZNH, waarmee het afgelopen jaar is geëxperimenteerd.

Deze nieuwe werkwijze, Beschermen & Versterken, heeft een aantal uitgangspunten:
• Samen mét het gezin
• Stevige inzet op vrijwillig meewerken aan hulpverlening door gezin
• Zo kort mogelijke interventies
• Ondersteuning van lokale voorzieningen
• Sluit aan bij lokale aanpak
• In te zetten in de meest complexe situaties
• Uitgebreide en diepgaande expertise
• Eén aanspreekpunt per gezin

Beschermen & Versterken in drie stappen
1. We nemen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind
2. We gaan sámen met het gezin aan de slag
3. We waarborgen continuïteit in de begeleiding

Beschermen & Versterken: de aanpak die werkt!
De aanpak leidt in een kwart van de gevallen tot het voorkomen van een maatregel in het gedwongen kader (zoals een ondertoezichtstelling). Door de aanpak worden gemiddeld een kwart minder indicaties voor (dure) gespecialiseerde jeugdzorg afgegeven. Omdat de eerste resultaten zo positief zijn is besloten de werkwijze met ingang van 2014 breed in te voeren. Ook wordt gekeken naar manieren om de werkwijze onafhankelijk en wetenschappelijk te laten toetsen op effectiviteit en efficiëntie.

In de flyer die wij hebben gemaakt over de nieuwe werkwijze, is meer te lezen.

Meer informatie: Tessel Schavemaker, programmamanager Jeugd- & gezinsbeschermer, tel. 088 – 777 8000
 
  Geslaagde bijeenkomsten voor raadsleden  
 
  In oktober en november zijn in alle vijf regio’s van BJZNH (Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, West-Friesland, Midden-en Zuid-Kennemerland en de Gooi en Vechtstreek) informatiebijeenkomsten georganiseerd voor raadsleden, wethouders en andere vertegenwoordigers vanuit de gemeenten. Nu de Jeugdwet is aangenomen door de Tweede Kamer komt de Transitie Jeugdzorg steeds dichterbij en is informatie over de werkzaamheden van Bureau Jeugdzorg van groot belang. De bijeenkomsten werden goed bezocht. In totaal lieten bijna 160 mensen zich uitgebreid informeren over de ontwikkelingen en het werk van BJZNH in de praktijk.

Over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg werd eerst een presentatie gegeven, waarbij er sprake was van constante interactie met de aanwezige raadsleden. In het tweede gedeelte van de sessie maakten uitvoerend werkers het werk van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland inzichtelijk door aanwezigen mee te nemen in een casus binnen een gezin. Deelnemers werd gevraagd mee te denken over de veiligheid binnen het gezin en de afwegingen in de te nemen stappen.

Veel verschillende vragen.
Tijdens de sessies was volop ruimte voor vragen en discussie en daar werd dan ook veel gebruik van gemaakt. Er werden vragen van allerlei aard gesteld, zoals:
Naamloos-1
Wie stuurt kinderen door naar BJZNH?
Is BJZNH al bezig met bezuinigingen en hoe reëel is het dat er nog meer bezuinigd kan worden?
Wat gebeurt er als aan het einde van het jaar het geld op is, en de ene gemeente heeft meer (jeugd)zorg dan de andere gebruikt?
Wat is de tijd tussen een aanmelding en een maatregel? Wat gebeurt er in de tussentijd, wanneer een ondertoezichtstelling is aangevraagd en de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doet?
Hoe krijg je structuur binnen het gezin terug?
Stel je voor dat ouders tijdens het proces willen afhaken, wat doe je dan?
Klopt het dat na het betrekken van het netwerk van het gezin het werk van BJZNH ophoudt en dat het netwerk dan alles zelf verder oppakt?

Maakt BJZNH deel uit van de wijkteams?

Op al deze vragen gingen de regiomanager, teamleiders en medewerkers van BJZNH in. Voor een deel ging het om het uitleggen van de inhoud van ons werk en deels over de inrichting van het nieuwe stelsel, waar de raadsleden zelf een rol in hebben. Wij kijken terug op zeer geslaagde bijeenkomsten en zullen vaker dit soort informatiebijeenkomsten organiseren.

Meer informatie: Alex Jacobs, accountmanager, tel. 088 – 777 8000
 
  Strenge kwaliteitseisen voor gecertificeerde instelling  
 
  In het normenkader voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering zijn strenge kwaliteitseisen opgenomen waar instellingen aan moeten voldoen als ze vanaf 1 januari 2015 door het leven willen gaan als gecertificeerde instelling. Alleen gecertificeerde instellingen mogen door gemeenten gecontracteerd worden voor het uitoefenen van maatregelen in het gedwongen kader.

Onlangs is dit normenkader door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vrijgegeven. In de nieuwe jeugdwet staat dat gemeentes voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering alleen instellingen mogen inschakelen die aan de eisen uit het kader voldoen. Een onafhankelijke partij, het Keurmerkinstituut, is door het Rijk aangewezen om te beoordelen of de instellingen te voldoen aan de gestelde eisen.

Inhoud Normenkader
De eisen beslaan vijf terreinen: de doelstelling van de organisatie, de professional, methoden, organisatie en ketensamenwerking. Het gaat bijvoorbeeld om het werken met geregistreerde medewerkers, het gebruik van methodes die bewezen effectief zijn en het structureel meten op belangrijke resultaatgebieden als cliënttevredenheid en doorlooptijden.

Certificering BJZNH
BJZNH bereidt zich nu voor om in de eerste helft van 2014 gecertificeerd te worden. Het merendeel van onze jeugd- & gezinsbeschermers zijn inmiddels gecertificeerd voor de gehanteerde methodieken: Delta voor jeugdbescherming, methode Handboek JR voor de jeugdreclassering, methode Voogdij voor de voogdij en ORBA voor het AMK. Ook zijn bijna alle jeugd- & gezinsbeschermers inmiddels ingeschreven in het beroepsregister. In dit register worden onder meer vakbekwaamheid, een beroepscode en tuchtrecht geborgd.

Interne audits
Het houden van interne audits is al langer de praktijk bij BJZNH, risicomanagement is geïmplementeerd en sinds 2012 worden kwaliteit en effectiviteit van ons werk gemeten. Daarmee wordt vinger aan de pols wordt gehouden als het gaat om bijvoorbeeld cliënttevredenheid, doorlooptijden en medewerkerstevredenheid.

Inmiddels heeft BJZNH zich als een van de eerste organisaties aangemeld bij het Keurmerkinstituut om te laten beoordelen of onze organisatie aan alle eisen voldoet. De externe audit die hiervoor nodig is staat voor begin 2014 gepland.

Meer informatie: Joris Franssen, programmamanager Certificering,
tel. 088 – 777 8000
 
  BJZNH loopt met succes voor Kinderfonds MAMAS  
 
  Ook dit jaar liep Bureau Jeugdzorg Noord-Holland de Dam tot Damloop voor het Kinderfonds MAMA’s. Twee teams van BJZNH, met in totaal twintig sportieve medewerkers, hebben het mooie bedrag van 3.850 euro voor het Kinderfonds bij elkaar gelopen tijdens de 29e Dam tot Damloop op 22 september 2013. Ze lieten zich sponsoren door vrienden, familie en collega’s. Het doel om dit jaar voor de MAMA’s meer geld in te zamelen dan het jaar ervoor is ruimschoots gehaald want er werd bijna duizend euro meer opgehaald!

Fantastisch bedrag voor kinderen in Zuid-Afrika
Kinderfonds MAMAS was natuurlijk ontzettend blij met dit prachtige bedrag en bedankte de Damlopers namens het hele MAMAS-team voor hun prestatie. 'Wat een prachtige cheque mochten we ontvangen namens jullie allemaal! Geweldig dat jullie zo’n mooi bedrag hebben ingezameld door allemaal die 16,1 kilometer te volbrengen, een superprestatie en een fantastisch bedrag voor de kinderen in Zuid-Afrika', aldus Carolien Drijfhout van de MAMAS.

Tijdens de overhandiging van de cheque vertelde Veona Woolthuis, één van de Damlopers van BJZNH: "We zijn er trots op dat we met ons hele team de finish hebben gehaald. Maar we zijn er ook heel trots op dat we hiermee mogen bijdragen aan Kinderfonds MAMAS. In Nederland zetten wij ons iedere dag in voor kwetsbare kinderen, maar met deze sportieve actie hebben we ook bijgedragen aan de kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika."

Kinderfonds MAMAS
Kinderfonds MAMAS zet zich in om kansarme kinderen in Zuid-Afrika een nieuwe en veilige toekomst te geven.
Zie voor meer informatie over Kinderfonds MAMAS de website.

Ook kunnen de MAMAS via Facebook gevolgd worden.
 
  Cedeo-erkenning voor interne opleidingen BJZNH  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft begin oktober een Cedeo-erkenning gekregen voor de interne opleidingen. Met een prachtige score van 9,1 heeft BJZNH een belangrijke stap gezet om een gecertificeerde instelling te worden. Bij BJZNH zijn meerdere interne opleiders werkzaam die de eigen medewerkers bijscholen op het gebied van methodieken en werkwijzen. Denk hierbij aan de Deltamethodiek, Signs of Safety, gesprekstraining of juridische bijscholing.

Externe audit
Cedeo – een onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties actief op het gebied van de human resources improvement en onderdeel van Lloyd’s Register – heeft de afgelopen weken een audit uitgevoerd bij deelnemers aan de trainingen zoals teamleiders, gedragsdeskundigen en regiomanagers. Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen moeten de opleidingen voldoen aan strikte kwantitatieve en kwalitatieve eisen. In ieder geval moet minimaal 80 procent van de cursisten en opdrachtgevers aangeven 'tevreden tot zeer tevreden' te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten.

Gemiddelde score 9,1
Verschillende cursisten zijn benaderd en er is een vragenlijst afgenomen. Op een schaal van 1 tot 10 scoren we een 9,1, een prachtig resultaat. De verbeterpunten die genoemd worden hebben vooral betrekking op de informatieverstrekking vooraf over de inhoud van de trainingen. De komende tijd gaan we aan de slag om deze punten te verbeteren. Om de Cedeo-erkenning te behouden moet BJZNH zich elke twee jaar opnieuw onderwerpen aan een Cedeo-klanttevredenheidsonderzoek en dit afsluiten met een positief resultaat.

Meer informatie: Eef Verbaan, opleidingsadviseur BJZNH, tel. 088 – 777 8000
 
  Meerhulpknop maakt Bureau Jeugdzorg beter bereikbaar  
 
  De webpagina voor 13- tot 18-jarigen van de Kindertelefoon is voorzien van een 'meerhulpknop'. Via die knop kan de Kindertelefoon jongeren direct in contact brengen met Bureau Jeugdzorg. In een proef van een half jaar wordt gekeken of de meerhulpknop het mogelijk maakt om meer kinderen die in een ernstige of bedreigende situatie zitten, via Bureau Jeugdzorg de juiste hulp te bieden.

Ernstige of bedreigende situatie
De meerhulpknop is bedoeld voor jongeren in een ernstige of bedreigende situatie die onmiddellijk Bureau Jeugdzorg willen inschakelen. Dat kan alleen als ze afstand doen van de bij de Kindertelefoon gebruikelijke anonimiteit en hun persoonsgegevens en telefoonnummer verstrekken. De Kindertelefoon brengt dan een telefonisch driehoeksgesprek tot stand met de jongere en Bureau Jeugdzorg. De vrijwilliger van de Kindertelefoon leidt het gesprek in en trekt zich terug zodra de jongere daarmee akkoord gaat.

Zie voor meer informatie de website van de Kindertelefoon.
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl