E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
BJZNH voert Eén Gezin, Eén Plan breed in
Inspectie positief over netwerkpleegzorg BJZNH
Tweede Kamer bespreekt Jeugdwet
Discussie over vorming AMHK
Transitiebijeenkomsten voor raadsleden
BJZNH in transitie
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  BJZNH voert Eén Gezin, Eén Plan breed in  
 
  Eén gezin, één plan (1G1P) is een veelgenoemde wens voor het nieuwe jeugdzorgstelsel. De gedachte dat hulpverleners niet naast elkaar werken, maar een integraal aanbod bieden aan het hele gezin, is een gedachte die door gemeenten, jeugdzorgorganisaties en cliënten wordt gezien als een van de belangrijkste resultaten van de transitie van de jeugdzorg. Kern van de werkwijze is dat alle betrokken partijen bij een kind of een gezin in een vroeg stadium mét het gezin om tafel gaan om de situatie te bespreken. Ook wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld.

Ontwikkelingen in de regio’s
In onze regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland is met de gemeenten gestart met de brede invoering van 1G1P in het jeugddomein. Sinds maart van dit jaar doen deze regio’s ervaring op met de werkwijze. Op basis van een evaluatie is nu besloten om deze werkwijze in het gehele werkgebied van BJZNH in te voeren.

Evaluatie
Uit de evaluatie blijkt dat de startfase van 1G1P meer tijd kost dan de reguliere werkwijze. Vooral het afstemmen van de verschillende agenda’s van de betrokken partijen kost tijd. Wanneer 1G1P eenmaal opgestart is, levert het echter tijdswinst op. Afspraken worden namelijk direct gemaakt en er is minder contact nodig gedurende het zorgtraject. Hiermee is 1G1P een efficiëntere manier van werken.

Als belangrijkste meerwaarde van het werken met 1G1P worden bijvoorbeeld genoemd dat cliënten een helder overzicht hebben wie welke taak heeft en uitvoert, er kortere lijnen zijn tussen instanties en het gezinsplan overzichtelijk en makkelijk in het gebruik is. Bij een goede, geïntegreerde werkwijze binnen de werkprocessen, levert 1G1P tijdswinst op en is er minder papierwerk. De krachten van het gezin en het netwerk worden ook beter benut.

Regiefunctie
Uit de evaluatie blijkt verder dat met het werken met 1G1P het kind weer echt centraal wordt gesteld, een belangrijke conclusie. Daarnaast hoeft de cliënt niet steeds hetzelfde verhaal te doen bij verschillende instanties en wordt een integraal plan gemaakt. De hulp is daarmee beter op elkaar afgestemd. Tot slot hebben ouders één aanspreekpunt waar zij voor al hun vragen tijdens het traject terecht kunnen. In de ontwikkeling van de functie van jeugd- en gezinsbeschermer worden de principes van 1G1P nadrukkelijk meegenomen.

Meer informatie: Maroes Albers, programmamanager transitie, tel. 088 – 777 8000
 
  Inspectie positief over netwerkpleegzorg BJZNH  
 
  De Inspectie Jeugdzorg heeft begin dit jaar onderzoek gedaan naar de uitvoering van het protocol netwerkpleegzorg door de Bureaus Jeugdzorg. Van netwerkpleegzorg is sprake wanneer een kind in zijn omgeving pleegouders vindt, bijvoorbeeld bij opa en oma, een tante of de ouders van een vriendje. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en BJZ Limburg kregen voor de uitvoering van het protocol het oordeel ‘goed’ van de Inspectie.

De bevindingen van de Inspectie staan in een landelijk rapport dat in augustus jl. aan de Tweede Kamer is gestuurd. In dit rapport beoordeelt de Inspectie alleen de uitvoering door Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en Limburg als goed. Bij BJZNH valt volgens de Inspectie in positieve zin ook nog op “…dat het bureau dermate snel is met het opstellen van een indicatiebesluit dat de indicatie dienst doet als spoedbesluit, namelijk binnen drie dagen in plaats van binnen de standaardtermijn van vier weken.”

Zicht op veiligheid
De Bureaus Jeugdzorg Noord-Holland en Limburg hebben de eerste fases van de procedure (de toets op veiligheid) verkort tot één week. Deze bureaus jeugdzorg beoordelen de veiligheid van de netwerkplaatsing in week 0 met een risicotaxatie-instrument. Zij werken met dezelfde veiligheidschecklist waar de pleegzorgaanbieder bij reguliere pleegzorgplaatsingen ook mee werkt. Positief is dat de checklist samen mét (in plaats van over) het netwerkgezin wordt ingevuld. De bureaus jeugdzorg vertalen deze beoordeling vervolgens in een kernbeslissing over een voorlopig akkoord van de plaatsing en dragen de verantwoordelijkheid binnen een week over aan de pleegzorgaanbieder. Hierdoor is bij deze bureaus jeugdzorg tijdig zicht op de veiligheid van de netwerkplaatsing en kan ook de screening, begeleiding en de pleegzorgvergoeding tijdig starten.

Vervolg
De bevindingen van de inspectie over de uitvoering van het protocol door de andere bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen zijn helaas minder positief. De inspectie vindt het ernstig dat er niet overal tijdig zicht is op de veiligheid van de netwerkplaatsing. Hierdoor blijven in de praktijk nog steeds kinderen verstoken van een deugdelijke en tijdige veiligheidscheck in het netwerkgezin waar zij verblijven. Daarom heeft de Inspectie bepaald dat Jeugdzorg Nederland met de Bureaus Jeugdzorg voor 1 oktober a.s. tot aanpassing en aanscherping van het protocol moet komen. Over de uitvoering van netwerkpleegzorgzaken over het eerste half jaar van 2014 moeten de bureaus vervolgens een intern onderzoek doen en de inspectie hierover te informeren.

Meer informatie: Lianne van Delden, beleidsadviseur BJZNH, tel. 088 – 777 8000

Ga naar het rapport Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg van de Inspectie Jeugdzorg
 
  Tweede Kamer bespreekt Jeugdwet  
 
  Het ontwerp voor de nieuwe jeugdwet is op 1 juli 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 5 september vond een rondetafelgesprek plaats waarin gemeenten, instellingen, deskundigen, cliënten en werknemers in de jeugdzorg konden aangeven hoe zij tegen de wet aankijken. Waar BJZNH op inhoudelijke gronden erg blij mee is, is dat de gecertificeerde instelling straks ook activiteiten in de sfeer van drang kan bieden. Daarmee lijkt het onzalige idee om een schot te plaatsen tussen activiteiten gericht op drang en die in het gedwongen kader van de baan.

Drang en dwang door één instelling
BJZNH heeft zich samen met andere Bureaus Jeugdzorg en Jeugdzorg Nederland ingezet om de schotten tussen de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg weg te nemen. Om het aantal schakels in de jeugdzorg te verminderen – één van de doelstellingen van de nieuwe wet – is het belangrijk geen drempels op te werpen tussen de vrijwillige (drang) en gedwongen (dwang) jeugdzorg. De concept-Jeugdwet plaatste wel zo’n schot. Gelukkig is dit in de aangepaste versie van de wet ongedaan gemaakt.

Meerjarige overgangstermijn
In het rondetafelgesprek over de wet is uitvoerig gesproken over de goede en minder goede punten uit de wet en werden zorgen geuit over een aantal zaken. Vanuit Jeugdzorg Nederland en de belangenvereniging van medewerkers in de jeugdzorg (BMJ) werd gepleit voor een overgangstermijn van drie in plaats van één jaar zodat de continuïteit van zorg voor kinderen beter geborgd kan worden. Daarnaast gingen stemmen op voor het sluiten van een Nationaal Jeugdakkoord tussen alle betrokken partijen in de jeugdzorg. De kamerbehandeling van het wetsvoorstel duurt nog de rest van dit jaar. Bedoeling is dat de wet ingaat per 1 januari 2015.
 
  Discussie over vorming AMHK  
 
  In opdracht van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke organisatievormen en positionering van het te vormen Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). In de nieuwe Jeugdwet staat immers dat de taken van het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling moeten worden samengevoegd met die van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Wij hebben het onderzoeksrapport op 28 augustus jl. besproken met de deelnemers aan het onderzoek, onder wie de wethouders van de gemeenten Haarlem, Hoorn, Hollands Kroon en Den Helder en vertegenwoordigers van Steunpunten Huiselijk Geweld en gemeenten in onze regio.

Schaalniveau
Er is tijdens de bijeenkomst uitvoerig ingegaan op het schaalniveau waarop een AMHK kan worden georganiseerd. Sommige aanwezigen waren in de veronderstelling dat de werkzaamheden regionaal (6 regio’s in Noord-Holland) zouden kunnen worden georganiseerd. De aanwezigen vanuit BJZNH hebben hier duidelijk gemaakt dat een organisatieschaal van het AMHK die alle regio’s omvat, efficiënter en ook nodig is vanwege de zeer grillige instroom, en deze fluctuaties beter voor alle regio’s tezamen op te vangen zijn. Ook van belang zijn het behoud van kwaliteit en het voldoen aan landelijke protocollen en voorgeschreven doorlooptijden. Een provinciaal georganiseerd AMHK, met een regionale uitvoering en aansturing lijkt daarom wenselijk.

Tijdens de bijeenkomst is volop gediscussieerd over de verschillende organisatievarianten en is van gedachten gewisseld over de verdere invulling van het AMHK. De aanwezigen nemen de uitkomsten mee in hun verdere gedachtenvorming over dit onderwerp. In al onze gesprekken met gemeenten is dit onderwerp een nadrukkelijk bespreekpunt.

Meer informatie: Maroes Albers, programmamanager transitie, tel. 088 – 777 8000

Open hier het volledige rapport 'Het AMHK in de provincie Noord-Holland' uitgevoerd door bureau SeinstravandeLaar
 
  Transitiebijeenkomsten voor raadsleden  
 
  Samen met de decentralisatie van de WMO en de Participatiewet, komt met de Transitie Jeugdzorg een belangrijke verantwoordelijkheid bij de gemeenten te liggen. Tot 2015 is Bureau Jeugdzorg de toegang voor alle provinciaal georganiseerde jeugdzorg. Daarnaast voeren wij de Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Crisisinterventie, Kindertelefoon en de AWBZ uit. BJZNH bereidt zich in nauwe samenwerking met de gemeenten uit de regio’s in Noord-Holland voor op de overdracht van een aantal taken en op onze nieuwe rol en verantwoordelijkheid vanaf 2015. Uitgangspunt is dat wij ons ook na 2014 sterk maken voor de veiligheid van kinderen. Over de wijzigingen in de jeugdzorg en onze rol in de toekomst organiseren wij in oktober en november een aantal bijeenkomsten specifiek voor raadsleden.

We beginnen onze reeks bijeenkomsten voor raadsleden in de drie noordelijke regio’s uit ons werkgebied: de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland. Op drie avonden in oktober openen wij de deuren van onze regiokantoren zodat raadsleden, maar ook wethouders of andere vertegenwoordigers van de gemeenten kunnen kennismaken met ons werk en zich een beeld vormen van de gezamenlijke opgave waarvoor we staan. In november organiseren wij de bijeenkomsten voor de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland.

Programma
Tijdens de bijeenkomsten wordt natuurlijk aandacht besteed aan de actuele stand van zaken rondom de transitie Jeugdzorg, zoals de nieuwe wet en de transitiearrangementen die regio’s moeten opstellen. Daarnaast gaan we in op de nieuwe rol en diensten van BJZNH na 2014. Vervolgens gaan we aan de hand van een uitgewerkte casus in op de problematiek waarmee onze cliënten te maken hebben. Zo krijgen de deelnemers een beeld van de vaardigheden en expertise die dit vraagt en de dilemma’s waarmee onze medewerkers te maken hebben. Wij zijn uiteraard geïnteresseerd in de ideeën en beelden die er bij de deelnemers bestaan over de organisatie en het functioneren van het jeugdzorgstelsel en gaan hierover in gesprek.

Meer informatie
In de regio Gooi en Vechtstreek wordt later dit jaar een bijeenkomst georganiseerd. Wilt u meer informatie over het programma of bent u raadslid en wilt u zich aanmelden voor deelname, neem dan contact op met BJZNH via communicatie@bjznh.nl
 
  BJZNH in transitie  
 
  Het kind beschermen en het gezin versterken. Dat is en blijft de ambitie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) voor de komende jaren. Samen met de gemeenten bereiden wij ons voor op de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Speciaal voor de betrokkenen vanuit gemeenten en andere instellingen hebben wij op onze website een pagina ingericht over de transitie. Ook lichten we ons werk toe in een folder over de Jeugd- & gezinsbeschermer.

Jeugd- & gezinsbeschermer
Naast transitie zetten wij nadrukkelijk in op transformatie van de jeugdzorg. Op het snijvlak van de vrijwillige hulp (drang) en gedwongen hulp (dwang) heeft de Jeugd- & gezinsbeschermer van BJZNH een toegevoegde waarde. Door stevig in te zetten op interventies en hulpverlening in het vrijwillig kader én de eigen kracht van een gezin te benutten proberen we een gang naar de kinderrechter zoveel mogelijk te voorkomen. Ook kunnen we er met deze aanpak voor zorgen dat lang niet altijd een beroep gespecialiseerde jeugdzorg gedaan hoeft te worden. Bij ouders die desondanks niet datgene willen of kunnen doen wat nodig is om hun kinderen veilig te laten opgroeien, wordt in het uiterste geval de kinderrechter verzocht om hulpverlening verplicht te stellen. BJZNH gaat uit van het motto: interventies licht waar het kan, stevig waar het moet.

De focus van onze medewerkers ligt op de veiligheid van het kind, het voorkomen van delinquent gedrag en het versterken van het gezin. Door de verschillende werkvormen van drang, jeugdbescherming én jeugdreclassering geïntegreerd uit te voeren, geven wij uitvoering aan de gedachte van één gezin, één plan, één regisseur.

De werkwijze en onderliggende methodieken worden toegelicht in 'de flyer Jeugd- & gezinsbeschermer'

BJZNH ook in de gemeentemonitor
In april 2013 heeft de provincie Noord-Holland samen met de jeugdzorginstellingen de zogeheten Gemeentemonitor beschikbaar gesteld voor gemeenten. Gemeenten hebben behoefte aan betrouwbare en vergelijkbare cijfers over de jeugdzorg in hun gemeenten en regio ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg. Deze monitor maakt cijfers over jeugdzorg beschikbaar voor gemeenten. Vanaf oktober dit jaar zullen ook de gegevens van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland opgenomen worden in de monitor. Gemeenten kunnen per regio, gemeente of wijk de cliënten jeugdbescherming en jeugdreclassering bekijken.

Transitiepagina’s op www.bjznh.nl
Via onze website geven we informatie voor gemeenten en andere instellingen die met de transitie te maken hebben. Naast informatie over de inhoud van ons werk en dienstverlening bieden we inzicht in de aantallen cliënten per regio of gemeente. Ga naar onze speciale transitiepagina’s en neem een kijkje!

Meer informatie: afdeling communicatie BJZNH, tel. 088 – 777 8000 of communicatie@bjznh.nl

Voor informatie over de deelname van Bureau Jeugdzorg aan de gemeentemonitor: Mark Besteman, 088 - 777 8000
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl