E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Jaarbericht 2012
BJZNH presenteert: het High Risk Team
BJZNH loopt Dam tot Dam voor Kinderfonds MAMAS
Geslaagde ouderavonden jeugdreclassering
Voorlichting aan gemeenten over werk BJZNH
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Jaarbericht 2012  
 
  In de vorige editie van onze nieuwsbrief besteedden wij al aandacht aan de belangrijkste resultaten uit 2012. Wij hebben ons ook in 2012 weer met volle overtuiging ingezet voor de uitvoering van onze kerntaken en de voorbereiding op de transitie. Onze inzet varieerde van een eenmalig advies, tot onderzoek naar kindermishandeling of een intensieve begeleiding van jeugdigen en gezinnen die door de rechter onder toezicht waren gesteld. In ons jaarbericht, dat in juni verscheen, geven wij een kleine greep uit de resultaten van 2012.

De overdracht van de huidige toegangstaken aan de gemeenten staat hoog op onze agenda. Wij zetten onze expertise en die van onze medewerkers in om de toegang samen met gemeenten tot een succes te maken. Tegelijkertijd geven we vorm aan de nieuwe regierol van onze medewerkers en gaat onze hulp aan kinderen en gezinnen gewoon door.

In het jaarbericht gaan we ook in op een aantal thema’s die wat ons betreft extra aandacht verdienen zoals onze innovatieve aanpak bij vechtscheidingen en de rol die onze medewerkers in de toekomst vervullen als Jeugd- & gezinsbeschermers. Zij komen uitgebreid aan het woord. Ook hebben wij een aantal samenwerkingspartners gevraagd in te gaan op de toekomstige rol van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Gedeputeerde Elvira Sweet, wethouder Jeugd Liesbet Tijhaar (Huizen) en voorzitter college van bestuur Scholen aan Zee, Chris van Meurs laten hun licht schijnen op de eventuele toekomstige samenwerking.

Lees hier de online-versie van ons jaarbericht.

Voor meer informatie
Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen, dan kunt u dit aanvragen via: info@bjznh.nl of tel. 088 – 777 8000.
 
  BJZNH presenteert: het High Risk Team  
 
  Op 20 juni jl. organiseerde het ministerie van Veiligheid en Justitie een landelijke werkconferentie in het kader van de zogeheten ‘Vliegwielprojecten Jeugdbescherming’. Met deze projecten wil het ministerie de doorlooptijden van de Ondertoezichtstelling (OTS) verkorten. Innovatie in de jeugdbescherming en samenwerking met (keten)partners worden hierbij gestimuleerd. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland verzorgde tijdens de conferentie een workshop: "Het High Risk Team: integraal aan de slag als het 5 voor 12 is!’’

Meer mogelijk in vrijwillig kader
In de workshop werd in een interactieve en goed bezochte sessie ingezoomd op het High Risk Team uit Haarlem. Deelnemers werd gevraagd om de veiligheid in een fictieve casus te beoordelen. Vaak werd een (tijdelijke) uithuisplaatsing nodig geacht om het zekere voor het onzekere te nemen. Met de nieuwe aanpak is dat echter niet altijd nodig. Rosita Strikkers is als jeugdbeschermer verbonden aan het High Risk Team: “Er is veel meer mogelijk in het vrijwillig kader dan vaak gedacht wordt. Ook in situaties waar er grote zorgen zijn over de veiligheid van kinderen”. Dit vergt wel een andere mindset van de aanwezigen. Het High Risk Team werkt integraal: zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader. Rosita ziet dit als een uitdaging: “Starten in het vrijwillig kader en meebewegen naar het gedwongen kader als dat toch nodig blijkt, is mogelijk als je maar transparant en respectvol bent. Juist dan blijkt de weerstand bij het gezin af te nemen.”

Over het High Risk Team
Het High Risk Team komt in actie bij gezinnen waar de veiligheid van de kinderen in het gezin een zorg is en er direct interventies noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen. Met behulp van de methodiek Signs of Safety wordt met het gezin en alle betrokkenen snel helder wat de zorgen zijn en welke kracht er wel aanwezig is. De gezinnen kenmerken zich doordat vaak sprake is van (huiselijk) geweld waar kinderen getuige of slachtoffer van zijn, in combinatie met psychiatrische problematiek bij ouders. In deze zaken staat de opvoedproblematiek (nog) niet op de voorgrond, maar vooral het gebrek aan veiligheid voor de kinderen. Nadat er door het High Risk Team met ouders gewerkt is aan de veiligheid, komt er ruimte om ook met de opvoedproblemen aan de slag te gaan. De intensieve aanpak in combinatie met een actieve rol van het netwerk leidt tot het voorkomen (of uitstellen) van een dwangmaatregel (zoals een OTS) en vermindert het aantal indicaties voor gespecialiseerde jeugdzorg.

Voor meer informatie
Tessel Schavemaker, programmamanager Jeugd- & gezinsbeschermer of Bas van Dijke, teamleider High Risk Team
 
  BJZNH loopt Dam tot Dam voor Kinderfonds MAMAS  
 
  Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland lopen op 22 september a.s. de Dam tot Damloop om geld in te zamelen voor Kinderfonds MAMAS. Twee teams met in totaal twintig sportievelingen laten zich sponsoren door vrienden, familie en collega’s om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit mooie doel!

Nieuwe traditie
Vorig jaar haalden de lopers ruim 3.000 euro op, een prachtig bedrag waarmee het Kinderfonds MAMAS goed werk kan verrichten in Zuid-Afrika. René Hartog, een van de organisatoren vanuit Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, hoopte vorig jaar al dat er een nieuwe traditie zou zijn geboren en die wens is uitgekomen! René: "Het doel is natuurlijk om dit jaar nog meer geld in te zamelen voor Kinderfonds MAMAS!"

Sponsoren
De twintig lopers van BJZNH zijn druk bezig om sponsoren te werven om het bedrag van vorig jaar te overtreffen. Wilt u ook een van de lopers sponsoren? Neem dan contact met ons op via damtotdam@bjznh.nl.

Kinderfonds MAMAS
Kinderfonds MAMAS zet zich in om kansarme kinderen in Zuid-Afrika een nieuwe en veilige toekomst te geven. Meer weten over dit goede doel? Klik dan hier om naar hun website te gaan.

Voor meer informatie:
damtotdam@bjznh.nl of www.kinderfondsmamas.nl
 
  Geslaagde ouderavonden jeugdreclassering  
 
  De jeugdreclassering kan effectievere begeleiding bieden, als ouders of opvoeders van criminele jongeren meer betrokken worden bij die begeleiding. Ouders spelen immers vaak een belangrijke rol in het gedrag van hun kind en zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. Na de begeleiding van jeugdreclassering moeten zij de opvoeding ook weer zelfstandig voortzetten. Vanuit de gedachte dat een integrale en brede opvoedingsondersteuning aan kinderen én ouders de kans op herhaling vermindert, heeft BJZNH een training voor ouders ontwikkeld.

In vier bijeenkomsten met andere ouders wordt gepraat over het delictgedrag van de kinderen en krijgen de ouders lichte opvoedingsondersteuning. Op deze manier wordt duidelijk dat ze niet de enigen zijn die opvoeden soms moeilijk vinden en staan ze open voor pedagogische adviezen.

Positief oordeel: 9,4
Onlangs werd weer een cursus afgerond. De ouders gaven de cursus gemiddeld een 9,4! In de evaluatieformulieren gaven de ouders aan dat ze veel geleerd hebben van de andere ouders en de begeleider van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Ook gaven de deelnemers aan dat de avonden bijdroegen aan de manier waarop ze problemen met hun kind aanpakken en ze zich sterker voelen als opvoeder.

Opbouw ouderavonden
Tijdens de cursus krijgen de ouders ruimte om uit te wisselen hoe hun kinderen met justitie in aanraking kwamen en hoe zij hierop reageerden. Vervolgens worden de bijeenkomsten meer als workshop ingericht en gaan de ouders aan de slag met cases. Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij de ontwikkeling van pubers en het belang van het toepassen van de vijf opvoedingsvaardigheden: ouderlijke betrokkenheid; positieve bekrachtiging, samen problemen oplossen, disciplineren en toezicht houden.

Social media
Steeds vaker staat het thema social media op de agenda van de cursus. Veel ouders vinden het lastig om hier toezicht op te houden. Maar er werden ook goede tips uitgewisseld, van internetfilters tot het inschakelen van derden om een oogje in het zeil te houden.

Inzetten op preventie loont!
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is erg enthousiast over de cursus en wil ze vaker aanbieden. Voorwaarde is dat de financiering geregeld is. De preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit vanuit het Rijk is gericht op de jeugd en niet zozeer op begeleiding van ouders. Daarom wordt hiervoor in beginsel geen geld beschikbaar gesteld.

Over de Jeugdreclassering
De jeugdreclassering begeleidt jongeren tussen 12 en 18 jaar die met de politie in aanraking zijn gekomen en een proces-verbaal hebben gekregen. Dit zijn bijvoorbeeld diefstal, geweldsdelicten of vernielingen. In zo’n geval kan de kinderrechter een straf opleggen, zoals een boete, een taakstraf of een gevangenisstraf. Daarnaast kan hij besluiten dat de jongere begeleiding krijgt van een jeugdreclasseerder van Bureau Jeugdzorg. De begeleiding moet het strafbare gedrag stoppen en voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat. In 2012 werden door Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 810 jongeren begeleid die een strafbaar feit hadden gepleegd.

Voor meer informatie
Marloes Kenter, beleidsadviseur Jeugdreclassering of Marion Bierens, teamleider Jeugdreclassering Midden- en Zuid-Kennemerland
 
  Voorlichting aan gemeenten over werk BJZNH  
 
  Op donderdag 20 juni gaven Xander Frencken (jeugd- en gezinsbeschermer) en Sandra Kortekaas (gedragsdeskundige) van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland een presentatie over de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zij deden dit bij het Kennisatelier Jeugdzorg van het Transitiebureau Jeugd. De Kennisateliers zijn bedoeld voor transitiemanagers, afdelingshoofden en beleidsadviseurs die bij gemeenten betrokken zijn bij de voorbereiding op de transitie. Met de Kennisateliers moet de kennis van gemeenten op vier thema's vergroten: de Jeugd-GGZ, de zorg voor jeugd met een verstandelijke beperking, de huidige provinciale jeugdzorg en jeugdbescherming / jeugdreclassering. Voor deze laatste verzorgde BJZNH een presentatie.

Jeugd- & gezinsbeschermer
Xander en Sandra wierpen eerst een blik op de werkzaamheden van de Jeugd- & gezinsbeschermer, de nieuwe functie bij BJZHN. De Jeugd- & gezinsbeschermer kan ingezet worden in het verlengde van de lokale jeugdhulp die, na de transitie, door de gemeente wordt geboden. Deze lokale jeugdhulp zet zich in voor gezinnen met gemotiveerde ouders en richt zich op het waarborgen van de veiligheid van het kind. Als ouders niet mee willen of kunnen werken, kan de gemeente de Jeugd- & gezinsbeschermer inschakelen. Deze borduurt voort op de inzet van de lokale jeugdhulp.

Vechtscheidingen
In het kennisatelier gaven Xander en Sandra ook een toelichting op de specifieke werkwijze van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland bij vechtscheidingen. Onze visie op vechtscheidingen is dat wanneer er sprake is van (extreme) strijd tussen de ouders na scheiding én ouders hun kinderen betrekken bij deze strijd, er sprake is van kindermishandeling. Aan de hand van een casus lieten de medewerkers zien dat er verschillende methoden ingezet kunnen worden om beide ouders en de kinderen nader tot elkaar te laten komen. Zo kan er een veiligheidsplan opgezet worden om te bepalen wat er moet gebeuren om de veiligheid van het gezin te waarborgen. Standaard worden in deze zaken twee gezinsvoogden ingezet: één voor het kind en één gezinsvoogd voor de ouders.

Veiligheidsplan
Aan de hand van een casus lieten de medewerkers de aanwezige ambtenaren zien hoe een veiligheidsplan wordt opgezet. Het doel van een veiligheidsplan is om er voor te zorgen dat kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. De aanwezigen konden zelf aangeven hoe zij de veiligheid van de kinderen inschatten en wat er voor nodig zou zijn om een punt hoger te scoren. Dit leverde een geanimeerd gesprek op en gaf de deelnemers meer inzicht in de aanpak bij gezinnen met complexe problematiek. Xander Frencken: “Een casus doet leven! Het maakt zichtbaar wat BJZNH bedoelt met beschermen & versterken.”

Voor meer informatie:
Tessel Schavemaker, programmamanager Jeugd- & gezinsbeschermer
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl