E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Terugblik op 2012
Positief oordeel Inspectie Jeugdzorg over BJZNH
Succesvolle aanpak huiselijk geweld
Aanpak Veilig, Sterk en Verder in de praktijk
Aanpak overlast in Schalkwijk
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Terugblik op 2012  
 
  Het afgelopen jaar is een jaar van tweesporenbeleid geweest waarin enerzijds kwaliteit en continuďteit werden geborgd, terwijl wij ons anderzijds voorbereidden op de transitie jeugdzorg door onze diensten passend te maken voor de gemeenten. Naast de energie die is gestoken in de transitie, gaat de hulp aan kinderen en gezinnen gewoon door. Wij hebben ons met volle overtuiging ingezet voor de uitvoering van onze kerntaken. Onze inzet varieerde van een eenmalig advies en onderzoek naar kindermishandeling tot een intensieve begeleiding van jeugdigen die door de rechter onder toezicht zijn gesteld. Zo is er in 2012 meer dan 8.000 keer contact met BJZNH opgenomen voor een advies of een zorgvraag en zijn er meer dan 2.100 meldingen van kindermishandeling onderzocht. Meer dan 8.500 jeugdigen en gezinnen zijn door ons intensief begeleid. Bijvoorbeeld middels een zorgtraject naar een zorgaanbieder, met de uitvoering van de ondertoezichtstelling of een maatregel jeugdreclassering. In dit artikel leest u de belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar.

Stijging van behoefte aan jeugdzorg
In het onderstaande overzicht is inzichtelijk gemaakt bij hoeveel cliënten de hulp van Bureau Jeugdzorg is ingezet. We zien dat met name het aantal onderzoeken naar vermoedens van kindermishandeling opnieuw is toegenomen.
Bekijk via deze link de pdf met tabel 1: Aantal betrokken kinderen per werksoort 2010-2012

Meer crisiszaken en zorgmeldingen
Het Crisisinterventieteam biedt direct hulp als de veiligheid van een kind acuut in gevaar is. Het uitgangspunt is dat het Crisisinterventieteam, na een inschatting van de noodzaak daartoe, binnen twee uur na ontvangst van de melding de situatie ter plekke beoordeelt. Als opvang van een kind noodzakelijk is, zorgt het Crisisinterventieteam daarvoor. Nadat deze eerste zorg is geregeld, zoekt het Crisisinterventieteam samen met iedereen die bij de situatie is betrokken uit welke hulp verder nodig is. Als gespecialiseerde jeugdzorg nodig is, kan het Crisisinterventieteam een “aanspraak spoedeisende zorg” afgeven. De crisiszaken en zorgmeldingen zijn in de afgelopen jaren gestegen.
Bekijk via deze link de pdf met tabel 2: Aantal crisiszaken 2010-2012

Geen wachtlijsten Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
Het aantal onderzoeken bij het AMK is in 2012 net als het jaar ervoor toegenomen. Het aantal meldingen neemt toe doordat mensen zich meer bewust worden van de signalen van kindermishandeling. Het effect van de landelijke aandacht voor kindermishandeling is zichtbaar. Het aantal meldingen van zowel politie als ziekenhuizen is gestegen. In het onderstaande overzicht is het verloop van het aantal onderzoeken naar kindermishandeling over 2010 t/m 2012 weergegeven.
Bekijk via deze link de pdf met tabel 3: Aantal AMK-onderzoeken 2010-2012

Ondanks het toegenomen aantal onderzoeken is onze doelstelling om per 31 december 2012 de wachtlijst naar nul te reduceren, gerealiseerd. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zorgt er hiermee voor dat na een melding van kindermishandeling bij het AMK direct actie wordt ondernomen. In 2012 heeft hebben de AMK-medewerkers zich daarnaast extra ingespannen om doorlooptijd van onderzoeken (van melding tot beëindiging van het onderzoek) terug te brengen. In 2012 is de gemiddelde doorlooptijd met bijna 30 procent teruggebracht ten opzichte van het jaar ervoor.

Kindertelefoon blijft in behoefte voorzien
Kinderen kunnen elke dag van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds (ook in het weekend en tijdens feestdagen) bellen of chatten met de Kindertelefoon. De Kindertelefoon wordt ondersteund door alle Bureaus Jeugdzorg in Nederland en voorziet in een grote behoefte bij kinderen die worden gepest, problemen thuis hebben of zich rot voelen. Het aantal keer dat telefonisch contact is opgenomen met de kindertelefoon is in 2012 ten opzichte van 2011 met 6 procent gedaald. Het aantal chatgesprekken is daarentegen met 13 procent gestegen. Alleen al in Noord-Holland werd in 2012 bijna 23 duizend keer met de Kindertelefoon gebeld en er werden ruim 12 duizend chatgesprekken gevoerd.

Het volledige jaarverslag 2012 wordt binnenkort gepubliceerd op de website van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland.

Meer informatie: afdeling Communicatie, tel. 088 – 777 8000
 
  Positief oordeel Inspectie Jeugdzorg over BJZNH  
 
  Op 25 maart bezocht de Inspectie Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Eén van de redenen was een zogeheten ‘hertoets’ van de kwaliteit van de Verzoeken tot Onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming (VTO). Uit eerdere inspectie-onderzoeken bleek dat de VTO’s bij BJZNH wel van voldoende kwaliteit waren maar op het punt van accorderen van informatie door derden nog verbeterd konden worden. De hertoets heeft laten zien dat we die verbeterslag goed gemaakt hebben. Een mooi resultaat waar we trots op zijn, omdat het laat zien dat we werk van goede kwaliteit leveren.

Naast de procedure rondom een Verzoek tot Onderzoek keek de Inspectie ook naar overdracht van Jeugdbeschermingszaken naar andere Bureaus Jeugdzorg en de wijze waarop de netwerkpleegzorgzaken in de dossiers waren opgenomen. Het onderzoek bestond onder andere uit gesprekken met medewerkers, documentenonderzoek, een check op contactjournaals en dossieronderzoek.

Verzoek tot Onderzoek (VTO)
De Inspectie kwam tot de conclusie dat de informatie met betrekking tot het accorderen van de in het VTO gebruikte info van derden zorgvuldig en zichtbaar wordt vastgelegd. De aanpassing van het IJ-format heeft hier zeker aan bijgedragen. Er is een duidelijk stijgende lijn en een hertoets is niet meer nodig. BJZNH bekijkt nu of deze manier van werken ook bij andere werkprocessen kan worden ingevoerd.

Overdracht van zaken aan andere Bureaus Jeugdzorg
BJZNH moest op basis van eerder onderzoek de procedure bij overdracht van ondertoezichtstellingen en voogdijzaken enigszins aanpassen. De noodzakelijke aanpassingen in de procedurebeschrijvingen en checklists zijn inmiddels doorgevoerd en de Inspectie vindt dan ook dat de aansturing op de uitvoering van het werkproces helder is.

Netwerkpleegzorg
De Inspectie was zeer positief over de wijze waarop de netwerkpleegzorgzaken in de dossiers van Alkmaar en Hoorn waren opgenomen. Bij netwerkpleegzorg wordt een kind opgevangen door een bekende van het kind, bijvoorbeeld familie of iemand uit de buurt. De Inspectie zag dat de zaken  hier volgens het protocol werden afgehandeld. Ook de dossiers en contactjournaals waren op orde. De Inspectie constateerde dat bij de zaken van de Toegang in Alkmaar het gebruik van de ‘checklist pleegzorg’ bij de veiligheidscheck pleeggezin goed werkt en opperde dit eventueel op de andere locaties ook als toetsinstrument bij pleegzorg te gebruiken. De Inspectie maakt over de netwerkpleegzorg één  landelijke rapportage over alle BJZ’s die binnenkort wordt verwacht.

Zie ook het nieuwsbericht over de hertoetsen op de site van de Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie: Lianne van Delden, beleidsadviseur Jeugdbescherming of Astrid Huisman, beleidsadviseur Toegang en Kwaliteit
 
  Succesvolle aanpak huiselijk geweld  
 
  Sommige kinderen groeien op in een ruziënd of gewelddadig gezin. Ze zijn getuige van geweld tussen ouders of tussen andere gezinsleden of worden zelf mishandeld. Het is belangrijk dat jongeren die mishandeling hebben meegemaakt de beste hulp en nazorg krijgen, want ieder kind heeft het recht op een veilige thuissituatie. Daarom hebben Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en behandelcentrum De Waag de handen ineengeslagen en samen een behandelprogramma opgezet waarin het stoppen van het geweld het belangrijkste eerste doel is.

Signs of Safety
Het ‘Veilig Sterk Verder’ programma is een intensief programma dat in principe alleen wordt aangeboden aan gezinnen die onder toezicht gesteld zijn van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Als de gezinsvoogd zich zorgen maakt over de veiligheid binnen een gezin en hulpverlening van zowel De Waag als het KJTC gewenst is, kan VSV worden aangeboden. Alle medewerkers die bij de behandeling zijn betrokken, zijn getraind in de methodiek Signs of Safety. Signs of Safety is er primair op gericht om een veilige thuissituatie voor kinderen te creëren. Het netwerk wordt actief ingeschakeld om het gezin hierin te ondersteunen. De behandeling VSV bestaat uit de drie fasen Veilig, Sterk en Verder.

Veilig
In deze eerste fase wordt een veiligheidsplan opgesteld. Alle zorgen van de betrokken hulpverleners worden op een rijtje gezet en er wordt bepaald wat op korte en op lange termijn moet gebeuren om de veiligheid te garanderen.

Sterk
Alle gezinsleden krijgen een behandeling bij het KJTC (gericht op behandeling van de kinderen) of De Waag (gericht op de ouders). Deze behandeling is gericht op het verwerken van de negatieve ervaringen en het aanleren van nieuwe positieve manieren om om te gaan met boosheid, onmacht of stemmingswisselingen. Of om opvoedingsvaardigheden van de (stief)ouders te versterken.

Verder
In de laatste fase vinden vooral gezinsgesprekken plaats. Ook wordt er naar de toekomst gekeken zodat de gezinsleden de positieve ontwikkelingen kunnen voortzetten.

Kaders stellen en voorwaarden scheppen
Over het algemeen duurt de behandeling één tot twee jaar. De behandeling wordt afgesloten als de gezinsvoogd en de ouders beide vinden dat de doelen uit het veiligheidsplan behaald zijn. Gezinsvoogd Saskia van Veen van BJZNH vertelt over de aanpak: “Bureau Jeugdzorg stelt de kaders, maakt een soort veiligheidskaart, met de voorwaarden waaronder een kind thuis kan blijven wonen. Het KJTC kijkt voornamelijk naar wat het kind zelf nodig heeft en De Waag is er voor de behandeling van de ouders. De hulpverlening zelf en de overleggen met de ouders vinden plaats door de deskundigen van De Waag en het KJTC.”

Lees het volledige interview met Saskia van Veen

Meer informatie: Stella Verkuijl, gedragsdeskundige Midden- en Zuid- Kennemerland
 
  Aanpak Veilig, Sterk en Verder in de praktijk  
 
  In het behandelprogramma Veilig, Sterk en Verder werken Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, het Kinder- en Jeugd Traumacentrum (KJTC) en forensisch behandelcentrum De Waag intensief samen om gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld en fysieke kindermishandeling te helpen om het geweld te laten stoppen. Gezinsvoogd Saskia van Veen van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is nauw betrokken bij het behandelprogramma en vertelt over de aanpak.

Welke rol heb jij als gezinsvoogd in de aanpak?
“Als gezinsvoogd houd ik toezicht op de veiligheid van de kinderen. Ik ben niet direct betrokken bij de hulpverlening aan het gezin maar sta wat meer op de achtergrond en voer de regie. Ik heb daarbij alle vertrouwen in het KJTC en De Waag. Uiteraard is er regelmatig contact tussen Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, het cliëntsysteem, de Waag en het KJTC om de voortgang van het proces te bespreken en bewaken. Vaak zijn er ook nog andere instellingen die hulp bieden aan het gezin, zoals OCK Het Spalier.

Hoe loopt de samenwerking met De Waag en KJTC?
“De samenwerking loopt steeds beter. Dit, aangezien de drie partijen nu op elkaar zijn ingespeeld, we vertrouwen in elkaar hebben en iedereen zijn eigen taak kent. Je kunt daardoor de dingen aan elkaar overlaten. In het begin van het project vonden we het af en toe nog moeilijk om een deel van de regie uit handen te geven en wilden we het liefst veel vaker checken of alles goed ging.”

Hoe reageren de jongeren en ouders op het programma?
“In eerste instantie zien we vaak weerstand. Met name ouders kunnen fel reageren: ‘Waarom moet ik naar De Waag, ik ben toch geen crimineel?’, zijn reacties die wij in de beginfase wel eens krijgen. Ouders vinden het zelf niet altijd nodig om in therapie te gaan. Pas als zij ervaren dat De Waag hen wil helpen en dat De Waag in gesprekken tijdens de aanpak juist voor hen kan opkomen zien ze de positieve kanten. Veilig, Sterk, Verder is natuurlijk een hulpmiddel en geen doel op zich.”

Zijn er al goede resultaten geboekt?
“Ja, we kunnen zeker stellen dat we na anderhalf jaar echt heel goed bezig zijn. We zijn concreet bezig met de verschillende fases. Het is af en toe nog lastig te bepalen wanneer een gezin van de eerste ‘fase veilig’ naar de tweede ‘fase sterk’ kan want wanneer is de situatie goed genoeg, waar trek je de lijn en ben je tevreden? Inmiddels gaat dit steeds beter en het voelt goed aangezien de mensen door middel van VSV weer een kans pakken en kinderen zo ondanks een mishandeling vaak weer thuis kunnen wonen.

Ook wordt er gebruik gemaakt van de eigen kracht. Het netwerk om de cliënten heen wordt ingeschakeld om de kinderen op deze manier te ondersteunen, ouders zelfstandig te maken en mishandeling in de toekomst te voorkomen. Cliënten moeten hard werken en vertrouwen hebben, maar daarvoor krijgen ze zeker wat terug.”

Meer informatie: Stella Verkuijl, gedragsdeskundige Midden- en Zuid- Kennemerland
 
  Aanpak overlast in Schalkwijk  
 
  In de Haarlemse wijk Schalkwijk wordt door een groep van 25 jongeren veel overlast veroorzaakt. Deze 25 jongeren zijn nu in kaart gebracht door de politie en er is een gerichte aanpak ontwikkeld. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft een belangrijke rol in de aanpak aangezien 20 van 25 jongeren cliënt zijn bij BJZNH (jeugdreclassering of jeugdbescherming).

Burgemeester Schneiders van Haarlem, heeft een brief verstuurd naar alle jongeren die op de top 25-lijst staan. Deze brieven zijn persoonlijk uitgereikt tijdens een huisbezoek door de regiehouder (medewerker van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland of Reclassering Nederland) samen met een wijkagent. Vier van deze gezinnen zijn door de burgemeester zelf bezocht. Het waren positieve bezoeken waarin met de jongeren in kwestie en met de ouders werd gesproken. Maar er werd ook gekeken naar jongere broertjes en/of zusjes die risico lopen opvolgers te worden van de huidige generatie.

Hulp naast repressie
Het is dus niet uitsluitend een repressieve aanpak. Waar nodig wordt hulp geboden. De regiehouder onderhoudt contact met het hele gezin en bepaalt zo wat er nodig is aan ondersteuning voor de andere kinderen binnen het gezin. Zo nodig verwijst de regiehouder hen door naar specialistische hulp, maar ook voor scholing en arbeid kan worden gezorgd.

Wijkgericht werken
Deze top 25-methode sluit naadloos aan op het wijkgericht werken, waarmee Bureau Jeugdzorg Noord-Holland momenteel in Schalkwijk aan het experimenteren is. Zo gaven twee oudere broers en hun gezin aan dat ze naast hun opleiding graag een bijbaantje wilden. “Dan zijn ze ook van de straat”, aldus hun vader. Zodoende wordt via het netwerk van het Operationeel Team voor ze uitgekeken naar zo’n bijbaantje!

Gerichte interventies
De effectiviteit van de top 25-aanpak zit in het feit dat de betrokken partijen (justitie, politie, gemeente en alle betrokken zorgpartners) gezamenlijk voor iedere jongere uit deze groep een plan maken. Dit plan bestaat uit justitiële interventies en zorginterventies. Vanuit het OM worden bijvoorbeeld voorwaarden gesteld en straffen uitgedeeld. De jongere wordt constant door de politie in de gaten gehouden en gecontroleerd op wat hij wel en niet mag. Vanuit de zorgpartners wordt per jongere gekeken welke eerdere interventies hij heeft gehad: wat wel en niet heeft gewerkt en wat nu nodig is om niet meer te recidiveren. De gemeente kijkt of er domeingerichte interventies (zoals straatverlichting, bankjes, pleinen) nodig zijn of dat er met betrekking tot uitkering en huisvesting zaken zijn die zij kunnen oplossen. Tot slot wordt er ook preventief gekeken of de andere gezinsleden risico’s lopen om met justitie in aanraking te komen of dat ouders bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig hebben om hun kinderen op het rechte pad te houden.

Meer informatie: Marion Bierens, teamleider Jeugdreclassering Midden- en Zuid- Kennemerland
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl