E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland in transitie
Oordeel cliŽnten BJZNH positief: gemiddeld 7,5
Succesvolle nieuwe aanpak OTS bij (v)echtscheidingen
Waardevolle bijdrage CliŽntenraad aan beleid BJZNH
Gemiddelde duur OTS BJZNH kortste van Nederland!
Gezamenlijke aanpak kindermishandeling Haarlem
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland in transitie  
 
  Iedereen die op de een of andere manier met Jeugdzorg te maken heeft voelt de energie: er is een tijd van verandering aangebroken. De transitiedatum van 1 januari 2015 komt steeds dichterbij, nog zoín anderhalf jaar en dan is het zover. Tot die tijd vraagt het van alle betrokkenen de nodige denk- en doekracht, het benutten van kansen en het borgen van kwaliteit en expertise. De gemeenten in het werkgebied van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zijn volop aan de slag om het nieuwe stelsel voor de jeugdzorg te ontwerpen, waarin zij hun nieuwe taken en rollen optimaal kunnen vormgeven. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland wordt hierbij betrokken in regionale experimenten, in werkgroepen en als klankbord.

Integrale werkwijze door Jeugd- en gezinsbeschermer
Vanaf oktober 2012 zijn er verschillende pilots van start gegaan. Jeugd- en Gezinsbeschermers begeleiden hierin gezinnen met complexe problematiek en waar de veiligheid van de kinderen in het geding is. De Jeugd- en Gezinsbeschermer heeft zowel kennis van het vrijwillige kader als van het gedwongen kader. Hij neemt een positie in naast de ouder, probeert de ouders zoveel mogelijk de regie in eigen handen te laten houden en uit te gaan van het principe van eigen kracht. De eerste resultaten van deze nieuwe werkwijze zijn veelbelovend.

Veel enthousiasme over nieuwe aanpak
Uit een eerste evaluatie blijkt dat veel van de medewerkers enthousiast zijn over de nieuwe werkwijze. Ze zijn trots op de aanpak die de eigen kracht van gezinnen vergroot en het samenwerken in integrale teams (dienstverlening aan cliŽnten op hoger plan brengen, interne ontschotting, kennis delen en uitwisselen). De regierol van de jeugd- en gezinsbeschermer wordt gewaardeerd: er wordt minder gewerkt met verplichte instrumenten, maar meer vanuit de behoefte van het gezin. Dit maakt de aanpak erg doeltreffend, waardoor dwang soms voorkomen kan worden.

Er zijn ook aandachtspunten. De nieuwe werkwijze vraagt energie en tijd. De methodiek van Signs of Safety is veelbelovend. Verzilvering kan alleen plaatsvinden als de jeugd- en gezinsbeschermer voldoende tijd en aandacht kan geven en niet door druk terug moet vallen op oude routines. Ook samenwerking en afstemming met collegaís en team behoeft specifiek aandacht en verloopt niet vanzelf effectief.

Voortzetting pilots tot eind 2013
Omdat de eerste ervaringen uit de pilots positief zijn, maar ook om over een langere periode gegevens te verzamelen over de werking, is besloten de pilots te verlengen. Er kan dan tot eind 2013 verder gewerkt worden in de integrale teams en de opgebouwde kennis kan geborgd worden. In de resterende pilotperiode wordt ook de tevredenheid van partners en cliŽnten gemeten.

Overdracht toegangstaken aan gemeenten
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland verwacht dat een deel van haar huidige toegangstaken een plek krijgt in de lokale Ďnieuweí toegang tot de Jeugdzorg onder regie van de verschillende gemeenten. De expertise die wij op dit gebied hebben willen wij graag delen en overdragen. Tegelijkertijd richten wij ons werk steeds meer in volgens de gedeelde uitgangspunten van het nieuwe stelsel. Er wordt ervaring opgedaan met de werkwijze Ď1 gezin, 1 planí en de ĎWrap Around Careí methodiek. Ook werken we steeds gebiedsgerichter en zijn we in samenwerking met gemeenten en ketenpartners op zoek naar goede werkprocessen om de verwijzing naar zorg sneller en dichterbij te organiseren, steeds met het uitgangspunt om het kind te beschermen en het gezin te versterken.

Meer informatie: Maroes Albers, programmamanager Toegang en Tessel Schavemaker, programmamanager Jeugd- en Gezinsbeschermer
 
  Oordeel cliŽnten BJZNH positief: gemiddeld 7,5  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland hecht veel waarde aan de tevredenheid van haar cliŽnten en krijgt dan ook regelmatig feedback van cliŽnten. Bijvoorbeeld via de CliŽntenraad, maar ook via bemiddelingsgesprekken, klachten en de vertrouwenspersoon van het AKJ. Daarnaast geven wij cliŽnten aan het eind van een begeleidingstraject de gelegenheid om aan een cliŽnttevredenheidsonderzoek mee te doen.

Vanuit de Jeugdbescherming (drie teams in Haarlem) en Jeugdreclassering (team Haarlem en team Hilversum) krijgen alle cliŽnten aan het eind van de begeleiding een vragenlijst. In dit onderzoek kunnen zij stellingen beoordelen, een rapportcijfer geven en antwoord geven op een aantal open vragen. Het gaat zowel om ouders als om jongeren vanaf 12 jaar. In totaal werden door de cliŽnten van de vijf teams 179 vragenlijsten ingevuld. In 2012 gaven jongeren vanuit de Jeugdreclassering gemiddeld een 7,8 en ouders een 7,5. In de Jeugdbescherming gaven jongeren gemiddeld een 7,2 en de ouders een 7,4. De norm die BJZNH zichzelf heeft gesteld is een gemiddeld rapportcijfer van een 7 en dat is dus ruim gehaald!

Oordeel ouders en jongeren in 2012
2012 Ouders††Jongeren
Jeugdbescherming†† 7,47,2
Jeugdreclassering 7,57,8
totaal 7,57,5

Een greep uit de open antwoorden van jongeren:
ē ďDat ze veel met je meedenken en je vaak kunnen helpen. Ook fijn voor je 18e dat ze helpen met DigiD en zorgverzekering etc.Ē (jeugdbescherming)
ē ďZe heeft me goed geholpen met het afleren van dingen stelen. Ik vind dat ze mij goed begeleid heeftĒ (jeugdreclassering)
ē ďDe ondersteuning en het laten beseffen van de feiten en de gevolgenĒ (jeugdreclassering)

Ook ouders geven veel feedback via de open antwoorden:
ē ďDat alle beslissingen in het belang van het kind zijn. De bemiddeling tussen de twee oudersĒ (jeugdbescherming)
ē ďM. was altijd bereikbaar of belde direct terug. Was een goed luisterend oor voor mij als moeder en voor mijn zoonĒ (jeugdreclassering)
ē ďEr wordt veel begrip getoond en de voogd is goed bereikbaar en staat klaar voor de cliŽntĒ (jeugdbescherming)

Meer informatie: Marloes Kenter, beleidsadviseur CliŽntenbeleid
 
  Succesvolle nieuwe aanpak OTS bij (v)echtscheidingen  
 
  Tijdens de uitvoering van een ondertoezichtstelling (OTS) bij een (v)echtscheiding gaat onevenredig veel tijd naar het voortslepende conflict, terwijl het kind emotioneel steeds meer klem komt te zitten. Voor medewerkers van de Jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland was deze constatering aanleiding om een nieuwe werkwijze uit te werken, die eind 2011 voor het eerst is vastgelegd.

De kern van de nieuwe werkwijze is dat ouders gezamenlijk hun verantwoordelijkheid gaan nemen voor verbetering van de situatie van het kind. Er worden twee jeugdbeschermers aangewezen om de ondertoezichtstelling uit te voeren. De ťťn voert de gesprekken met de ouders, en de ander voert de gesprekken met het kind. Een belangrijk uitgangspunt is dat de gesprekken altijd worden gevoerd met beide ouders samen.

Vechtscheidingsteam
Medio vorig jaar is binnen Bureau Jeugdzorg Noord-Holland het ĎProject Vechtscheidingení gestart om de ontwikkelde werkwijze verder uit te werken en vast te leggen. Inmiddels zijn Ďvechtscheidingteamsí op alle locaties actief. Momenteel worden in Noord-Holland Noord, het Gooi en Haarlem respectievelijk 35, 15 en 90 zaken volgens de nieuwe werkwijze van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland opgepakt.

Medewerkers van de vechtscheidingsteams zijn zeer enthousiast, net zoals de ketenpartners (rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming) en ook landelijk is er veel aandacht voor de nieuwe werkwijze. Op dit moment wordt een zogeheten Ďtoolkití ontwikkeld met informatie ter ondersteuning van de uitvoering. Daarnaast zijn er contacten met de Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit, om onderzoek te doen naar de effecten van de werkwijze.

Meer informatie: Bas van Dijke, teamleider Jeugdbescherming Midden-Zuid Kennemerland
 
  Waardevolle bijdrage CliŽntenraad aan beleid BJZNH  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland prijst zich gelukkig met een zeer actieve CliŽntenraad. Dankzij de feedback van de CliŽntenraad kan BJZNH continu werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze hulp. De CliŽntenraad bespreekt het werk en het beleid van Bureau Jeugdzorg en komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen.

Bewogen jaar
De CliŽntenraad van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland kijkt terug op een bewogen jaar waarin veel nieuwe ontwikkelingen in gang zijn gezet binnen en buiten Bureau Jeugdzorg. In 2012 heeft de CliŽntenraad zich opnieuw hard gemaakt voor kwalitatief goede en efficiŽnte hulp van Bureau Jeugdzorg wat in het belang is van zowel cliŽnten als medewerkers. In 2012 heeft de CliŽntenraad onder meer met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gesproken. Ook is het gesprek gevoerd met de Ondernemingsraad van BJZNH en de opleidingscoŲrdinator van BJZNH. Onderwerpen van gesprek waren onder andere: bejegening, Transitie Jeugdzorg, klachtafhandeling en de kwaliteit van scholing en (om)scholing.

Advies door de CliŽntenraad
De CliŽntenraad heeft in 2012 o.a. formeel advies gegeven aan de Raad van Bestuur over het strategisch beleidsplan, de concept-jaarstukken 2011, het herziene klachtenreglement, de begroting en het jaarplan 2013 en de huisvesting in Midden- en Zuid-Kennemerland. De CliŽntenraad heeft een bijdrage geleverd aan het Koersdocument van BJZNH in de vorm van een interview over de ervaringen met BJZNH. Ook heeft de CliŽntenraad op verzoek aangeven wat hij vindt dat er in ieder geval terug moet komen in een gezinsplan. Tenslotte heeft de CliŽntenraad een vragenlijst ingevuld voor BJZ Haaglanden, over hoe zij als cliŽnten denken over de service en bereikbaarheid.

Nieuwe leden
Aan het eind van 2012 bestond de CliŽntenraad uit zeven leden. Als (ex)cliŽnten interesse hebben in deelname aan de CliŽntenraad volgt altijd eerst een kennismakingsgesprek met de voorzitter en de ondersteuner. Verloopt dit gesprek positief dan wordt de geÔnteresseerde uitgenodigd een aantal vergaderingen bij te wonen. Daarna kan besloten worden de geÔnteresseerde voor te dragen voor benoeming door de Raad van Bestuur. Criteria voor lidmaatschap van de CliŽntenraad zijn: afstand kunnen nemen van eigen problematiek, communicatief vaardig, beschikbaar zijn voor vergaderingen en overleg, gemotiveerd zijn en geheimhoudingsplicht.

Zie ook de pagina van de CliŽntenraad op de website van BJZNH

Meer informatie: Marloes Kenter, beleidsadviseur CliŽntenbeleid
 
  Gemiddelde duur OTS BJZNH kortste van Nederland!  
 
  Met een gemiddelde OTS-duur van net geen 23 maanden, behoren de ondertoezichtstellingen van BJZNH tot de kortste van Nederland. Het is bovendien een daling met ongeveer anderhalve maand ten opzichte van het jaar daarvoor. Daar zijn we trots op! Het betekent immers dat de gezinnen die BJZNH begeleidt relatief snel weer in staat zijn om zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding. De verschillen tussen de Bureaus Jeugdzorg zijn groot: in sommige delen van Nederland kan de gemiddelde duur van een ondertoezichtstelling oplopen tot zoín 33 maanden.

Delta-methodiek
Bij de uitvoering van ondertoezichtstellingen maakt BJZNH gebruik van de Delta-methodiek. Deze methodiek zorgt ervoor dat de OTS-duur nog verder kan worden teruggebracht. Een kans die we niet willen laten liggen. Centraal in de Deltamethode staat het ondersteunen van de ouders bij de opvoeding, maar daarbij blijft het belang van het kind centraal staan. De gezinsvoogd moet zowel het vertrouwen van de gezinsleden winnen (ďengagerenĒ), eisen stellen (ďpositionerenĒ), als feiten verzamelen over de situatie van het kind (ďonderzoekenĒ) en deze tot een gezamenlijk onderbouwde eindconclusie af ronden (ďanalyserenĒ). Het werken met deze combinatie vergt de juiste houding, kennis en vaardigheden en is niet eenvoudig. De Deltamethode is een hulpmiddel om dit in de praktijk te verwezenlijken.

Verder verkorten OTS
Met de zogeheten ĎVliegwielgeldení van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is BJZNH het project ĎVerkorting OTSí gestart. In dit project zijn deze maand in alle regioís werkbegeleiders aan de slag gegaan. Zij ondersteunen collegaís bij de toepassing van de Deltamethodiek. Voor advies over individuele zaken, blijft de gedragsdeskundige het aanspreekpunt. De eerste ervaringen zijn positief!

Meer informatie: Tessel Schavemaker, programmamanager Jeugd- en gezinsbeschermer
 
  Gezamenlijke aanpak kindermishandeling Haarlem  
 
  ďOver de grens van je eigen organisatie kijkenĒ
Reinier ter Kuile (directeur justitieel jeugdbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie) en Lťon Wever (directeur jeugd van het ministerie van VWS) bezochten op 19 februari jl. het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDC-K) in Haarlem. In dit centrum, dat samen met Fier Frysl‚n als enige in Nederland op deze manier werkt, wordt sinds eind 2011 nauw samengewerkt door zorg, politie en justitie op het gebied van kindermishandeling.

De deelnemende organisaties willen met hun aanpak een snelle, eenduidige en integrale aanpak tot stand brengen bij ernstige (vermoedens van) kindermishandeling. Het MDC-K wordt door de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie als proeftuin gezien voor de ontwikkeling van nieuw beleid. Partners in het MDC-K zijn bijvoorbeeld de politie, Bureau Jeugdzorg (waaronder AMK en Jeugdbescherming), de Raad voor de Kinderbescherming, kinderartsen uit de regio, het Kinder en Jeugd Trauma Centrum (KJTC) en OCK Het Spalier. Daarnaast sluiten op afroep andere instellingen aan, zoals de verslavingszorg of de reclassering.

TweeŽn en drieŽn
Hoe het multidisciplinaire team in de praktijk werkt, werd duidelijk in het casusoverleg waarbij het gezelschap aanschoof. Onder leiding van Francien Lamers bespraken de verschillende organisaties een zaak van langdurig huiselijk geweld in een gezin. Vanuit ieders eigen invalshoek werd al snel een compleet beeld van de gezinssituatie geschetst. Via de veiligheidskaart van Signs of Safety werd een eindoordeel gegeven over de veiligheidssituatie voor de kinderen. TweeŽn en drieŽn domineerden het oordeel van de professionals, zodat de eindconclusie was dat er snel ingegrepen moest worden. Ambulante spoedhulp, het high risk team en een top-tot-teenonderzoek van de kinderen, het is allemaal in gang gezet in het casusoverleg.

Wetenschappelijk onderzoek
Er loopt momenteel een onderzoek naar de effectiviteit van het MDC-K, zowel van de behandelingen zelf als van de samenwerking tussen de deelnemende partijen. De leden van het MDC-K zijn zeer betrokken bij de samenwerking, het onderlinge vertrouwen is groot en men is trots op hun deelname aan het MDC-K. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten: het blijft een uitdaging om in het handelingsplan heldere afspraken te maken over de verdeling van de verantwoordelijkheden en niet iedereen spreekt dezelfde Ďtaalí. Medewerkers moeten over de grenzen van hun eigen organisatie kijken en af en toe met beperkt mandaat een aanpak tot stand brengen.

Meer informatie: Danielle van As, teamleider AMK Midden-Zuid Kennemerland
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl