E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Aanpak overlastgevende jeugdgroepen groot succes
1 plek voor alle vragen
Integraal werken met de begeleidingsvarianten
Gerichtere interventies regionale ketenaanpak loverboys
Dam-tot-Damloop
Jeugdzorg snelt te hulp in Koplopersteam
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Aanpak overlastgevende jeugdgroepen groot succes  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft een manier van werken ontwikkeld waarmee overlastgevende jeugdgroepen succesvol aangepakt kunnen worden. De aanpak van deze groepen is sinds januari 2012 één van de speerpunten van het Ministerie. Een reden voor Jeugdzorg Nederland om Bureau Jeugdzorg Noord-Holland mee te vragen naar een gesprek met het Ministerie over dit onderwerp.

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland kent de problemen rond overlastgevende jeugdgroepen. De Jeugdreclassering in Haarlem ontwikkelde al jaren geleden een eigen werkwijze waarmee succes is geboekt. Nu overlastgevende jeugdgroepen hoog op de agenda van het Ministerie van Veiligheid en Justitie staan, neemt de interesse voor deze werkwijze toe. Marion Bierens, teamleider JR, vertelt.

Jullie aanpak van overlastgevende jeugdgroepen staat volop in de belangstelling?
"Het Ministerie is enthousiast over onze manier van werken. Zo hebben we in Heemskerk/Beverwijk een jeugdgroep aangepakt die veel overlast veroorzaakte (vandalisme, diefstal, beroving). Na ons ingrijpen is de overlast gestopt. Honderd procent succes dus! In december hebben we een afspraak bij het Ministerie om over onze werkwijze te praten."

Wat houdt de aanpak in?
"Nadat een analyse van de jeugdgroep is gemaakt moeten de jongeren met hun ouders naar het politiebureau komen. Hier worden ze aangesproken op hun gedrag door een BJZNH-werker en een jeugdagent en worden gedragsaanwijzingen gegeven. Zo kunnen we ze bijvoorbeeld verbieden om in bepaalde gebieden te komen of een samenscholingsverbod geven. Hierbij is nauwe samenwerking met de politie, gemeente en het OM onontbeerlijk. Zodra ze regels overtreden, worden de jongeren direct aangepakt. Belangrijk onderdeel is verder dat we de ouders bij het traject betrekken, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren en ze nadrukkelijk te vragen om toe te zien op de aanwijzingen. Als Jeugdreclasseerders hebben we hier ervaring mee, dat is een voordeel."

Wat is de kracht van deze aanpak?
"De nauwe samenwerking tussen BJZNH, gemeente, de politie en het OM! Daarnaast wordt er voor iedere jeugdgroep een aanpak op maat gemaakt. Indien nodig kunnen andere instanties, zoals Halt, Reclassering Nederland, leerplicht of streetcornerwork hierbij betrokken worden."

Waarom gebruikt nog niet iedereen deze aanpak?
"Deze manier van werk vergt wel wat tijd, alleen al door het vele overleg. Dit betekent dat gemeenten onze hulp moeten inkopen. Hiervoor moeten ze natuurlijk wel budget hebben."
 
  1 plek voor alle vragen  
 
  Op dit moment kunnen gezinnen en personen uit hun netwerk op verschillende plaatsen hun vraag stellen. Hierdoor is het vaak lastig om in één keer met de juiste instantie in contact te komen. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en GGD Hollands Noorden hebben in opdracht van de gemeenten in West-Friesland een voorstel gemaakt hoe het beter kan: het passagemodel.

Hoe kan de jeugdzorg in de toekomst haar telefonische en digitale bereikbaarheid inrichten? Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en GGD Hollands Noorden kwamen met een voorstel aan de gemeenten en organisaties in West-Friesland. Hun voorstel? Integreer de verschillende bureaudiensten in één bureaudienst van het CJG om zo de lokale CJG's te versterken en te ondersteunen. Dit 'passagemodel CJG' is als idee voorgelegd aan de ambtenaren Jeugd in West-Friesland.

Wat levert het de cliënt op?
Maroes Albers, Programmamanager Transitie Jeugdzorg van BJZNH, is enthousiast:"De belangrijkste winst voor de cliënt is dat er één punt komt voor al hun vragen. Of het nu gaat om opgroeien, opvoeden of medische vragen, het passagemodel zorgt ervoor dat cliënten één toegang krijgen. Hun vraag wordt direct beantwoord of er wordt een afspraak ingepland met de persoon die hen kan ondersteunen.”

Hoe is het passagemodel tot stand gekomen?
Binnen de regionale pilot 'Koplopers' in West-Friesland kregen wij de opdracht om samen met GGD Hollands Noorden te kijken hoe de telefonische en digitale bereikbaarheid van het CJG kon worden georganiseerd."We gingen ervan uit dat de huidige toegangstaken van BJZNH geïntegreerd zullen worden. Instanties als MEE, de GGZ en het AMW hebben we gevraagd mee te denken, met het idee dat zij op den duur gaan participeren in het model."

Hoe gaat het passagemodel precies in zijn werk?
"Gezinnen of iemand uit hun netwerk bellen naar het lokale CJG. Ze komen dan in contact met medewerkers uit de (regionale) passage. Deze medewerkers hebben verschillende expertises (bijvoorbeeld de expertise van medewerkers van BJZNH). Gezinnen worden deskundig geholpen en als er meer hulp nodig is worden zij in verbinding gebracht met hun lokale CJG.
Als we echt volgens het passagemodel gaan werken, brengt dat grote veranderingen met zich mee. Het CJG zal met aanzienlijk meer vragen te maken krijgen. Alleen al de bureaudienst van BJZNH krijgt -weliswaar in haar hele werkgebied- al zo'n 2.500 telefoontjes per week! Daarnaast zal er ook een breder palet aan vragen binnenkomen. Dit vraagt om een verbreding van de expertise in het CJG. Om deze expertise zo efficiënt mogelijk in te zetten, is de passage regionaal georganiseerd. Voor een gezin is de passage bereikbaar via zijn lokale CJG.

Tot slot, waar ben je het meest trots op?
"De winst voor het gezin! We verwachten dat de toegang efficiënter wordt, zonder dat dit ten koste gaat van de zorg. Het stelsel wordt eenvoudiger en overzichtelijker."
Download hier een pdf bestand met het CJG Passagemodel

 
  Integraal werken met de begeleidingsvarianten  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland start met drie pilots voor de nieuwe functie: de jeugd- en gezinsbeschermer. de jeugd- en gezinsbeschermer is de regisseur in het hulpverleningsproces en de cliënt kan met alle hulpvragen bij hem terecht. Kortom geen schotten meer tussen de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Door met één integrale regisseursfunctie te werken wordt het aantal 'gezichten' waarmee de klant te maken krijgt verkleind, efficiëntie verhoogd en het bureauwerk verminderd. De methodieken waarmee de jeugd- en gezinsbeschermer gaat werken, moeten de cliënt vertrouwen geven en aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. Deze nieuwe functie met vernieuwde methodieken wordt de komende maanden in drie pilots verder uitgewerkt.

De drie pilots hebben allemaal hun eigen accenten. In de Gooi en Vechtstreek ligt het accent bij de integratie van methodieken en instrumenten. De pilot is gericht op empowerment van de nieuwe functionaris. In Midden- en Zuid Kennermerland gaan de nieuwe jeugd- en gezinsbeschermers wijkgericht werken, wordt een High Riskteam opgezet, wordt gewerkt met Signs of Safety en het vergroten van het eigenaarschap van de cliënt. In Noord-Holland-Noord ligt het accent weer op de Eigen Kracht methodiek. Zij focussen op empowerment van het gezin en werken volgens 1gezin,1plan (1G1P).
 
  Gerichtere interventies regionale ketenaanpak loverboys  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is enthousiast over het casusoverleg met de ketenpartners rondom loverboys gerelateerde zaken. Sinds 2012 is dit overleg onder coördinatie van het Veiligheidshuis gestart. "Door de nauwe samenwerking tussen de ketenpartners zien we sneller verbanden en kunnen we effectiever werken".

De kracht van de ketenaanpak is volgens Sandra Kortekaas, gedragsdeskundige BJZNH, dat er gerichter interventies uitgevoerd kunnen worden. "De nauwe samenwerking tussen de ketenpartners zorgt ervoor dat ons minder kan ontgaan. Zo kunnen er bijvoorbeeld meerdere cliënten slachtoffer zijn van dezelfde loverboy. Erg handig om dan informatie uit te wisselen. In overleg met ouders, de cliënten zelf, BJZNH, de politie en eventuele instellingen waar de meisjes geplaatst zijn kunnen we een plan maken om de meisjes in veiligheid te brengen. Tijdens de casusoverleggen wordt ook gekeken of er contact gelegd kan worden met de loverboy zelf en wie dat zou kunnen doen. Omdat het altijd om privacygevoelige informatie gaat, zijn de stappen die we graag zouden willen zetten niet altijd mogelijk."

De coördinatie van het casusoverleg valt onder het Veiligheidshuis. Floor Baars is de procescoördinator Veiligheidshuis en tevens voorzitter van de casusoverleggen: "Eén keer in de vijf weken vindt er een casusoverleg plaats over aan loverboyproblematiek gerelateerde zaken. Deze zaken kunnen door eigenlijk alle professionals ingebracht worden via een regionaal meldpunt. De ketenpartners binnen het Veiligheidshuis (in dit geval zijn dat GGD, MEE, OM, politie, BJAA, WSG, BJZNH en de Raad voor de Kinderbescherming) bespreken vervolgens wat er nodig en mogelijk is in een casus en hoe eventuele interventies op elkaar moeten worden afgestemd en gemonitord."

Al langer is er veel aandacht voor de aanpak van loverboys. Niet verwonderlijk als je kijkt naar de impact die een loverboy heeft op zijn slachtoffer en haar omgeving. In Noord-Holland is al in 2009 een werkgroep samengesteld (bestaande uit onder andere politie, gemeenten, GGD en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland) met als doel het terugdringen van de loverboyproblematiek. Resultaat was een regionale ketenaanpak, met eind 2011 de opening van een digitaal meldpunt, een signalenkaart waarop staat hoe men slachtoffers van loverboys kan herkennen en vanaf 2012 ook het casusoverleg.

Vragen over de ketenaanpak kunnen gesteld worden via het regionale meldpunt loverboy@kennemerland.politie.nl
 
  Dam-tot-Damloop  
 
  BJZNH loopt met succes voor Kinderfonds MAMAS
Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland hebben in september letterlijk en figuurlijk hun beste beentje voorgezet tijdens de Dam-tot-Damloop. Benieuwd naar hun prestatie? Lees hier meer over hun sportieve en maatschappelijke verrichtingen!

Zondag 23 september 2012 hebben 19 medewerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland meegedaan aan de Dam-tot-Damloop. Ze haalden allemaal de finish én zamelden met deze actie geld in voor Kinderfonds MAMAS.

Trots en dankbaar
Door zich te laten sponsoren door vrienden, familie en collega's hebben de medewerkers van BJZNH in totaal €3.017,61 ingezameld. Een prachtig bedrag waarmee Kinderfonds MAMAS goed werk kan verrichten in Zuid-Afrika. Bij de feestelijke overhandiging op 25 oktober liet Jiska van Hartskamp van Kinderfonds MAMAS weten ontzettend trots en dankbaar te zijn. "We hebben veel respect voor de sportieve prestatie die de Dam-tot-Damlopers van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland hebben geleverd! Het geld dat is ingezameld, betekent ongelofelijk veel voor de kinderen in Zuid-Afrika die wij in onze projecten dagelijkse zorg en veiligheid kunnen bieden. Daarvoor: ontzettend veel dank!"

Nieuwe traditie?
Karlijn Roos en René Hartog, de organisatoren vanuit Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, hopen dat er een nieuwe traditie is geboren en dat BJZNH zich jaarlijks op een sportieve manier in gaat zetten voor het goede doel. René liet weten: "Volgend jaar doen we in ieder geval weer mee. En het doel is dan natuurlijk om nog meer geld in te zamelen voor Kinderfonds MAMAS!"

Kinderfonds MAMAS
Kinderfonds MAMAS zet zich in om kansarme kinderen in Zuid-Afrika een nieuwe en veilige toekomst te geven. Wil je meer weten over dit goede doel? Klik dan hier om naar hun website te gaan.
 
  Jeugdzorg snelt te hulp in Koplopersteam           
 
  Korte lijnen, sneller hulp ter plaatse, met het Koplopersteam kan jeugdzorg effectiever en klantgerichter in actie komen. "De eerste ervaringen zijn positief. Er worden veel zaken ingebracht, besproken en vervolgens gelijk actie op ingezet. Veel actie gebeurt met name in het begin zonder indicatie of er wordt eerst hulp ingezet en achteraf geïndiceerd." Joke Betsema en Daphni Douskas, werken vanuit BJZNH het Koplopersteam in de Kersenboogerd.

Het grote voordeel voor de gezinnen is dat er één hulpverlener is die van het begin tot het einde begeleiding biedt. Er is één aanspreekpunt. Daarnaast wordt het hulpverleningstraject door de samenwerking tussen de verschillende instanties versneld en wordt het hulpaanbod beter afgestemd. De hulpverlening is hierdoor sneller en effectiever.

Afgestemd
Joke Betsema en Daphni Douskas, "We spraken net al over de snellere hulp maar ook de samenwerking tussen alle hulpverleners in één team maken dat de lijnen tussen de verschillende instellingen korter zijn. De hulpverlening wordt zo beter op elkaar afgestemd. Natuurlijk lopen we ook tegen schotten aan, maar de uitdaging is om deze te slechten. De projectmanager heeft hiervoor veel overleg met alle partijen."

Het team
Het Koplopersteam is een multidisciplinair Jeugd en Gezinteam vanuit het CJG. Medewerkers uit dit team zijn afkomstig van het AMW, de GGD, de GGZ, MEE, Parlan en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Wekelijks overleggen zij met elkaar over nieuwe aanmeldingen en de stand van zaken bij huidige cliënten. Zij werken voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar waarbij sprake is van meervoudige problematiek en die wonen in de wijk Kersenboogerd. Het Koplopersteam is vooralsnog een pilot en werkt in opdracht van de gemeente Hoorn
 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl