E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling
Het kind betaalt de rekening van een (v)echtscheiding
Bureau Jeugdzorg scoort goed bij cliënten
Sterke jeugdzorg alleen met passende financiering
Borging aandachtsfunctionarissen kindermishandeling
Ervaringen 1Gezin1Plan in West Friesland
Invulling regiomanagement 2012
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling  
 
  Op 28 november is het Multidisciplinaire Centrum Kindermishandeling (MDC-K) Zuid-Kennemerland in Haarlem geopend. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is een van de partijen die participeert in deze nieuwe aanpak van kindermishandeling waarin snelheid van handelen en de veiligheid van het kind voorop staan. Bureau Jeugdzorg heeft binnen het MDC-K een coördinerende rol tussen het kind, het gezin en de betrokken instanties.

Sneller werken
Na een melding van vermoeden van kindermishandeling volgt altijd een onderzoek. Als het vermoeden wordt bevestigd, moet er worden gehandeld. Uiteraard moeten we eerst zorgen voor de veiligheid van het kind, maar dan zijn we er nog niet. Er moet ook worden bekeken welke emotionele schade het kind heeft opgelopen en hoe het kind kan worden behandeld, zodat het er niet zijn hele leven last van houdt. Door intensief samen te werken wordt de informatie van het AMK, de politie en alle betrokken instanties meteen gedeeld, waardoor er sneller gehandeld kan worden. Het MDC-K is van begin tot eind verantwoordelijk voor het gehele proces.

De opening van het nieuwe MDC-K heeft veel aandacht in de media gekregen. Een week na de opening werd één van de samenwerkingspartners, het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum in Haarlem geconfronteerd met een enorme bezuinigingsmaatregel op behandelmogelijkheden van kinderen. Dat roept de vraag op, of wij wel serieus aan slag kunnen aan de aanpak van de gevolgen van de kindermishandeling.
 
  Het kind betaalt de rekening van een (v)echtscheiding  
 
  Een projectgroep van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland werkt aan een nieuwe werkwijze bij een ondertoezichtstelling waar ouders in conflict blijven na een echtscheiding. De nieuwe werkwijze wordt gepresenteerd op de werkconferentie (V)echtscheidingen op 26 januari 2012.

Aanpak ontwikkeld
Tijdens de uitvoering van een ondertoezichtstelling bij een (v)echtscheiding gaat onevenredig veel tijd naar het voortslepende conflict, terwijl het kind (emotioneel) steeds verder klem komt te zitten. Voor medewerkers van de Jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland aanleiding om een nieuwe werkwijze uit te werken. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, vestiging Zaandam, had al enige ervaring met een alternatieve aanpak. Tien Haarlemse gezinsvoogden, een gedragsdeskundig en een teamleider hebben deze aanpak verder ontwikkeld en beschreven.

Werkconferentie op 26 januari
Ook de Raad voor de Kinderbescherming ontwikkelt een nieuwe methodiek. In Midden- en Zuid-Kennemerland is de Rechtbank op de hoogte van de nieuwe aanpak. Beide werkwijzen worden gepresenteerd op de werkconferentie. De werkconferentie is een initiatief van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, de Raad van de Kinderbescherming Haarlem en de Rechtbank van Haarlem en Alkmaar. De conferentie heeft het doel de aanpak bij vechtscheidingen door de gehele provincie te verspreiden.
 
  Bureau Jeugdzorg scoort goed bij cliënten  
 
  Ervaring van ouders en jongeren gebruiken om de kwaliteit van ons werk te verhogen. Dat is de bedoeling van de pilot ‘exitvragenlijst’. Bij de afronding van de begeleiding kreeg Jeugdbescherming een 7,2 en Jeugdreclassering een 8,0.

Pilot
In Haarlem en Hilversum zijn vragenlijsten afgenomen bij een aantal teams in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders kregen bij afsluiting van de begeleiding een vragenlijst waarin zij hun beoordeling over de begeleiding konden aangeven. Beide werksoorten van Bureau Jeugdzorg kregen een mooi rapportcijfer.Cijfers
Bij de Jeugdreclassering is het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten voor de begeleiding geven een 8.
Cliënten van de Jeugdbescherming gaven gemiddeld een 7.2. Ook konden de cliënten aangeven wat ze goed en minder goed vonden aan de begeleiding. Opvallend was dat ouders over de Jeugdbescherming positiever waren dan de jongeren.

Jongeren

De begeleiding werd over het algemeen positief beoordeeld. Eén van de jongere schreef: ‘Dankzij jullie kan ik weer normaal met mijn toekomst verder’. Wisselingen in de begeleiding van gezinsvoogden wordt als verbeterpunt gezien. Afwisseling wordt namelijk als verwarrend ervaren.

Ouders
‘In het begin was ik niet blij met jeugdzorg, maar dat veranderde snel’. Ouders geven aan dat ze het na de afsluiting van de begeleiding door de Jeugdreclassering toch prettig zouden vinden om nog advies te kunnen vragen over de opvoeding van hun kind.


Werken aan kwaliteit

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland hecht veel waarde aan de beoordeling van haar cliënten. Daarom wordt de cliëntenfeedback in de verschillende teams besproken. De teams halen verbeterpunten uit de feedback en zetten die om naar concrete maatregelen om het werk te verbeteren.
 
  Sterke jeugdzorg alleen met passende financiering  
 
  De overheidscampagne om vermoedens van kindermishandeling altijd te melden heeft gewerkt. Het aantal meldingen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling is sterk gestegen. Daardoor waren ook meer onderzoeken nodig. In plaats van de verwachte 1400 in 2011 heeft het AMK ruim 1800 onderzoeken gedaan naar vermoedens van kindermishandeling. De Provincie Noord-Holland neemt haar verantwoordelijkheid en heeft de financiering van de onderzoeken aangepast naar de huidige omvang.

Investeringen van de Provincie
Het uitvoeringsprogramma van de Provincie voor aankomend jaar maakt verdere verbeteringen in de Jeugdzorg mogelijk. Voor ons Bureau Jeugdzorg betekent dit dat we geld krijgen voor onze deelname aan de Academische Werkplaats Kindermishandeling en subsidie ontvangen om de druk op de toegang bij crisisinterventie, bureaudienst en het AWBZ-team op te vangen. Daarnaast wordt de voorgenomen korting op ons huisvestingsbudget geschrapt. Allemaal goede berichten die we in deze tijden koesteren.

Financiering Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Een probleem dat nog opgelost moet worden is de financiering van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Een onafhankelijk accountantsbureau heeft berekend dat de tarieven structureel te laag liggen. Er zal 1 miljoen bij moeten om wachtlijsten of caseload verhoging te voorkomen. Staatssecretaris Teeven lijkt gevoelig voor deze argumenten maar is nog in onder handeling met Jeugdzorg Nederland en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de voorwaarden.
 
  Borging aandachtsfunctionarissen kindermishandeling  
 
  Op verzoek van de gemeente Hilversum gaat Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voorlichting en studiedagen verzorgen voor de aandachtfunctionarissen kindermishandeling. Gemeente Hilversum en de acht andere samenwerkende gemeentes in het Gooi willen zo de Meldcode Huiselijk Geweld en de rol van de Aandachtsfunctionaris borgen. ‘Als AMK zijn we natuurlijk tot diep in onze vezels ingewerkt op signalen van kindermishandeling en de vele aspecten en gevoeligheden die daarbij spelen,’ aan het woord is Peter Vos, teamleider AMK van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland.

Themamiddagen
‘We zullen een netwerk van aandachtsfunctionarissen instellen die als contactpersoon optreden. Het netwerk geeft ons feedback waar de Aandachtsfunctionarissen tegenaan lopen bij de uitvoering van hun werk. Inhoudelijke themamiddagen of ochtenden kunnen we zo vraaggericht invullen.’ Naast het netwerk voor bestaande Aandachtsfunctionarissen zal Bureau Jeugdzorg op aanvraag trainingen aanbieden aan nieuwe Aandachtsfunctionarissen.

Meldcode huiselijk geweld
Elke organisatie die werkt met ouders en kinderen wordt verplicht de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren. Om deze Meldcode te borgen binnen organisaties hebben of moeten zij allemaal een Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling aanstellen. Binnen hun organisatie zijn deze aandachtsfunctionarissen de vraagbaak over de aanpak van kindermishandeling. Collega’s kunnen bij hen terecht voor vragen over:

• werken met de Meldcode
• mogelijke signalen van kindermishandeling
• wijze van melden
• ethische dilemma’s

Regionale aanpak kindermishandeling
Regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) heeft met succes een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van organisaties tot het aanstellen van deze aandachtsfunctionarissen. Een aantal organisaties heeft al aandachtsfunctionarissen, anderen zijn bezig hen aan te stellen. RAAK is inmiddels gestopt met haar werkzaamheden. Toch is het voor aandachtsfunctionarissen belangrijk om goed ingewerkt te blijven op de aanpak van kindermishandeling.
 
  Ervaringen 1Gezin1Plan in West Friesland  
 
  Bureau Jeugdzorg heeft aan de pilot 1gezin1plan meegewerkt vanuit de vrijwillig - en gedwongen hulpverlening. Drie maanden is met 25 à 30 gezinnen geoefend met deze methodiek. De eerste ervaringen zijn positief, hulpverleners weten elkaar sneller te vinden omdat de afspraken gezamenlijk zijn gemaakt. Er is 1 plan wat het overzichtelijk maakt. Bovenal ervaren onze klanten het als een positieve ontwikkeling.

Om de tafel
Deze werkwijze vraagt veel qua tijdsinvestering. In het begin kostte het moeite om iedereen op korte termijn om de tafel te krijgen. Daarnaast hebben we gemerkt dat met name vanuit het gedwongen kader nog goed bekeken moet worden hoe 1gezin1plan zich verhoudt tot de juridische wettelijke maatregelen die zijn gesteld.

Betrokken bij planvorming
De gemeente Hoorn is eind 2010 gestart met de voorbereiding op 1gezin1plan. Verschillende ketenpartners uit de regio Hoorn hebben hieraan deelgenomen zoals AMW, GGD, MEE, Parlan, JGGZ en BJZ. 1gezin1plan is opgezet om de samenwerking tussen hulpverleningsinstanties te verbeteren en gemaakte afspraken te borgen. Bij 1gezin1plan zijn ouders in principe altijd aanwezig bij de bespreking, waardoor ze betrokken zijn bij de planvorming en verantwoordelijkheid kunnen nemen en krijgen voor hun eigen hulpverleningsproces. Het plan borgt ook dat er altijd één persoon het aanspreekpunt voor ouders is. Dat is ook degene die de gemaakte afspraken bewaakt en zo nodig de betrokken hulpverleners hierop aanspreekt.

Alle gemeenten aangesloten
Binnen West-Friesland hebben alle gemeenten zich aangesloten bij 1gezin1plan en wordt dit gezien als de methodiek om binnen de CJG’s mee te werken. Ook Noord-Kennermerland en de Kop van Noord-Holland lijken zich aan te sluiten bij deze werkwijze. Komend voorjaar staat een nieuwe pilot gepland waarbij 1gezin1plan voor een gedeelte aan de transitie Jeugdzorg wordt gekoppeld. Gekeken zal worden of het indicatiebesluit voor ambulante aanvragen vervangen kan worden door het 1gezin1plan. Verder wordt 1gezin1plan binnen de regio verder uitgerold naar het onderwijs en andere ketenpartners.
 
  Invulling regiomanagement 2012  
 
  Met ingang van 1 januari 2012 komt er een verandering van de invulling van het regiomanagement. De nieuwe invulling ziet er als volgt uit:

Regiomanager: Door Nubé
Regio’s: Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland
portefeuillehouder: Jeugdreclassering

Regiomanager: Marjan Adema
Regio’s: Midden- en Zuid-Kennemerland
portefeuillehouder: Jeugdbescherming

Regiomanager: Thoke Schuilwerve
Regio’s: Gooi & Vechtstreek
portefeuillehouder: Toegang/AMK en diverse bovenregionale teams

De drie noordelijke regio’s blijven als aparte regio’s bestaan. In elke centrumgemeente in de regio (Den Helder, Hoorn en Alkmaar) blijft een vestiging. Bureau Jeugdzorg kiest voor één regiomanager voor de drie noordelijke regio’s omdat het in de huidige overleg en samenwerkingsstructuren effectiever en efficiënter werkt.

Bureau Jeugdzorg is ervan overtuigd dat deze invulling voor de komende tijd passend zal zijn en dat de verandering zullen leiden tot een frisse blik en vernieuwende aanpak.

 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl