E-Zine datum
datum
 
   
 
inhoud
Verwijsindex Noord-Holland in gebruik genomen
Herindicaties AWBZ succesvol afgerond
AWBZ indicaties voor jeugdigen tot 18 jaar
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is officieel VIB Proof
Vrijwilligers van de Kindertelefoon in het zonnetje gezet
Meer kwaliteit en efficiency in 2010
Aanmelden
Afmelden
www.bjznh.nl
 
  Verwijsindex Noord-Holland in gebruik genomen  
 
  De Landelijke Verwijsindex is door het Ministerie van Jeugd en Gezin ontwikkeld. Het is een landelijk signaleringssysteem van jeugdigen die het risico lopen om in hun ontwikkeling te worden bedreigd. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is per 1 januari 2010 ook aangesloten op de regionale Verwijsindex Noord-Holland.

Hoe werkt de Verwijsindex Noord-Holland?
Een hulpverlener of begeleider is ongerust over een jongere. Hij of zij kan het kind dan signaleren in de Verwijsindex Noord-Holland. Is het kind jonger dan 16 jaar, dan krijgt de ouder of verzorger bericht wanneer een kind in de Verwijsindex wordt opgenomen. Alleen algemene gegevens zoals naam, adres en geboortedatum van het kind worden in de Verwijsindex Noord-Holland opgenomen. De reden van opname in de Verwijsindex wordt niet vermeld.

Als er twee of meer signalen van verschillende organisaties over uw kind in de Verwijsindex worden afgegeven, ontstaat een zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt er dan voor, dat de hulpverleners met elkaar in contact worden gebracht om de hulp op elkaar af te stemmen. Samen met de ouders en het kind wordt bekeken hoe de problemen het beste kunnen worden aangepakt en met welke hulp en ondersteuning het kind het beste geholpen wordt.

Waarom is er een Verwijsindex?
Wanneer een jongere problemen heeft tijdens het opgroeien, kan het gebeuren dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp aan deze jongere. Het is belangrijk dat de organisaties dit van elkaar weten. In de praktijk is dit helaas niet altijd het geval. Daarom is er nu de Verwijsindex ontwikkeld. De Verwijsindex Noord-Holland houdt bij of meerdere organisaties contact hebben met dezelfde jongere. De Verwijsindex zorgt ervoor dat de betrokken hulpverleners zo vroeg mogelijk met elkaar in contact komen en de hulp op elkaar afstemmen. Deze afstemming tussen de organisaties kan betere hulp voor de jongere betekenen.

Belangrijke verbetering ketensamenwerking
Marjan Adema, Regiomanager bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en portefeuillehouder Verwijsindex: “Met de ingebruikname van de Verwijsindex Noord-Holland hebben we een belangrijke stap gezet in het sterk verbeteren van de ketensamenwerking binnen de jeugdzorg. Dit leidt er toe dat de melders vroegtijdig overleg met elkaar voeren om tot een gezamenlijke en zo mogelijk integrale aanpak te komen.”

Informatie voor ouders en jeugdigen
Wat is het doel van de Verwijsindex? En hoe gaat het precies in zijn werk? Het antwoord op deze en andere vragen is te vinden in twee praktische folders.
Bent u geïnteresseerd in de folders? U kunt hieronder de folders downloaden.
Informatie voor ouders (pdf - 930,6 kb) Informatie voor jongeren (pdf - 870,22kb)
 
  Herindicaties AWBZ succesvol afgerond  
 
  De AWBZ is veranderd in 2009. Voor een aantal vormen van zorg gelden nieuwe regels, bijvoorbeeld voor Begeleiding. Om deze wet uit te voeren dienden ruim 600 cliënten in Noord-Holland voor een herindicatie benaderd te worden. Het Team Indicatiestelling AWBZ van BJZNH heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de herindicaties AWBZ uit te voeren. BJZNH heeft het herindicatietraject begin december 2009 afgerond.

Ondanks het feit dat van alle Bureaus Jeugdzorg, BJZNH de grootste groep herindicaties te verwerken had, is het team toch in staat geweest om in korte tijd een aanpak te bedenken om deze herindicaties uit te voeren. Tijdens het MO werkgroepoverleg AWBZ heeft BJZNH een pluim gekregen voor de aanpak van dit traject. De aanpak leidde ook tot spontane complimenten van cliënten die de aanpak van het Team Indicatiestelling, zoals het actief bellen en adviseren, erg waardeerden.
 
  AWBZ indicaties voor jeugdigen tot 18 jaar  
 
  Kent u een jeugdige die jonger is dan 18 jaar met psychiatrische problematiek? Dan zou die persoon in aanmerking kunnen komen voor AWBZ-zorg. Om voor AWBZ-zorg in aanmerking te komen is een indicatiestelling AWBZ nodig. Bureau Jeugdzorg is verantwoordelijk voor de indicatiestelling voor jeugdigen jonger dan 18 jaar met psychiatrische problematiek. De indicatiestelling wordt door het Team Indicatiestelling AWBZ uitgevoerd.

Voordat u een aanvraag indient, is het handig om vast te stellen of de pupil wel in aanmerking kan komen voor AWBZ-zorg voor jeugdigen onder de 18 jaar.

- Gaat het om een kind van jonger dan 18 jaar?
- Woont de jeugdige in Noord-Holland (anders dan agglomeratie Amsterdam)?
- Heeft de jeugdige een diagnose voor een psychiatrische stoornis?
- Is het IQ van de jeugdige niet lager dan 85?

Als u alle bovenstaande vragen met ‘JA’ kunt beantwoorden dan is het raadzaam om een aanvraag bij het Team Indicatiestelling AWBZ in te dienen. Twijfelt u? Bel ons dan op 072 – 514 72 65 voor verder advies.

Hier kunt u het aanvraagformulier downloaden:
Aanvraagformulier Indicatiestelling AWBZ (Dit document kunt u op de computer invullen, printen, laten ondertekenen en opsturen)

Hieronder vindt u de handleiding die u kunt gebruiken bij het invullen:
Handleiding voor uw aanvraag
Neemt u voor vragen contact op met het Team Indicatiestelling AWBZ:
Team Indicatiestelling AWBZ
Frans Halsstraat 49
1816 CM Alkmaar
T 072 – 514 72 65
F 072 – 520 23 42
awbz@bjznh.nl
Het team Indicatiestelling AWBZ is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is officieel VIB Proof  
 
  De VIB is een indicatiemethode om de vrijwillige Toegang naar jeugdzorg op een kwalitatieve en klantgerichte manier uit te voeren. Een externe audit is uitgevoerd om te onderzoeken of BJZNH voldoet aan de VIB-kwaliteiteisen. Het resultaat? Geslaagd!

Op 8 en 10 december jl. is er door Ordina een audit uitgevoerd om te onderzoeken of wordt voldaan aan eisen die zijn gesteld aan het landelijk werkproces voor de vrijwillige toegang VIB. De auditoren zijn zeer positief over de inzet en het niveau van implementatie bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. We hebben zinvolle adviezen gekregen om de VIB-werkwijze verder te ontwikkelen en de opgebouwde deskundigheid en uniformering te waarborgen. In 2010 zal hiervoor een vervolgprogramma worden opgesteld.

Door het positieve resultaat heeft Bureau Jeugdzorg Noord-Hollandeen belangrijke mijlpaal behaald in het kader van de verbetering van de bedrijfsvoering. De gestelde doelstelling om in 2009 VIB succesvol te hebben ingevoerd is hiermee gerealiseerd!

Regiomanager Thoke Schuilwerve: “Ik wil alle betrokken medewerkers complimenteren: het vele en intensieve werk heeft resultaat gehad! In korte tijd hebben de medewerkers van Jeugdhulpverlening deze werkwijze op hun locatie ingevoerd. Dat is goed als het gaat om de klantgerichte dienstverlening naar onze cliënten en ook voor de samenwerking in de zorgketen.”
 
  Vrijwilligers van de Kindertelefoon in het zonnetje gezet  
 
  De gemeente Alkmaar en de Vrijwilligerscentrale Alkmaar en hebben de Kindertelefoon van BJZNH vorige week uitgeroepen tot ‘De Vrijwilligersorganisatie van de maand December’. Wethouder Meijer van de Gemeente Alkmaar en Kim van Es van de Vrijwilligerscentrale verrasten de Kindertelefoon-medewerkers met een feestelijke taart. De vrijwilligers zijn extra in het zonnetje gezet voor hun enorme inzet en het fantastische werk dat zij verrichten voor de Kindertelefoon.

De Kindertelefoon, onderdeel van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH), doet goed werk en werkt met veel vrijwilligers. Via de telefoon en chat (MSN) kunnen jeugdigen dagelijks bij de Kindertelefoon terecht voor allerlei vragen en problemen. Zo’n zestig vrijwilligers besteden wekelijks een paar uur van hun tijd om de kinderen te woord te staan.

De Kindertelefoon is dagelijks tussen 14.00 – 20.00 uur bereikbaar via het gratis landelijk nummer 0800 – 04 32 (ook voor mobiele bellers) of via de chat. Sinds de start van de landelijke Kindertelefoon in 1979 hebben miljoenen kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar contact gezocht met de Kindertelefoon. De vijf meest besproken onderwerpen zijn pesten, seks, verkering, vriendschap en behoefte aan contact.
De Kindertelefoon is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Hiervoor is onlangs een nieuwe website gelanceerd met daarop alle informatie over het vrijwilligerswerk bij de Kindertelefoon: www.wordvrijwilligerbijdekindertelefoon.nl
 
  Meer kwaliteit en efficiency in 2010  
 
  Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft haar verbeterplannen voor 2010 gepresenteerd. In het Jaarplan 2010 beschrijft Bureau Jeugdzorg Noord-Holland welke concrete resultaten zij wil boeken op het gebied van de dienstverlening aan de cliënt en het verbeteren van bedrijfsvoering.

1. Verbetering van de dienstverlening aan de cliënt
BJZNH regelt dat in hun ontwikkeling bedreigde jeugdigen de juiste zorg en de noodzakelijke bescherming krijgen: samen sterk voor de veiligheid van de jeugdige. Het waarmaken van deze intentie veronderstelt een kwalitatief goed functionerend primair proces. De belangrijkste thema’s voor Bureau Jeugdzorg Noord-Holland om in 2010 te realiseren zijn:
- Een integrale dienstverlening in de tweedelijns jeugdzorg door het creëren van één Toegang in heel Noord-Holland–> één traject met een minimaal aantal schakels voor de cliënt
- Een snelle dienstverlening en besluitvorming
- Een verbeterde aansluiting aan partners in de zorgketen

2. Verdere verbetering van de bedrijfsvoering
Een gezonde bedrijfsvoering betekent het effectief en doelmatig inzetten van mensen en middelen. En het realiseren van een balans tussen aandacht voor de kwaliteit van zorg en werken met de beschikbare middelen. Dit als basis voor het professioneel en klantvriendelijk uitvoeren van de wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg. Op die manier maken wij ons daadwerkelijk sterk voor de veiligheid en bescherming van in hun ontwikkeling bedreigde jeugdigen en voor het regelen van de daarbij horende zorg.

BJZNH is vastbesloten om de ambitieuze verbeteringen te realiseren. Hiervoor wordt veel inzet, discipline en flexibiliteit gevraagd van alle medewerkers in alle geledingen. Uiteindelijk moeten deze activiteiten leiden tot meetbare en merkbare verbeteringen voor de cliënten, medewerkers, ketenpartners, financiers en andere belanghebbenden van BJZNH.

Wilt u in detail inzien welke doelstellingen er voor 2010 zijn geformuleerd?
Download hier het document. (Jaarplan BJZNH 2010.pdf – 962 KB)

 
   
 
  Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Redactie
Afdeling Communicatie Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
communicatie@bjznh.nl
T 088 - 777 80 00
www.bjznh.nl

Reageren
Reacties op deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
communicatie@bjznh.nl